16. 7. 2019  16:36 Drahomír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VYP104_6DE - Výskumná práca I (MTF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP104_6DE
Názov predmetu: Výskumná práca I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
špeciálne laboratórne cvičenie9 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: priemyselné manažérstvo - doktorandský (povinný), 1. rok
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola rozpracovanosti výskumného projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností z oblasti vedeckého výskumu.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je zameraný na realizáciu výskumu v predmetnej oblasti s cieľom naplnenia čiastkových cieľov dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 20

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2017
Schválil: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 13. 11. 2017.

Typ výstupu: