28. 5. 2020  9:58 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYP604_6D - Výskumná práca VI (MTF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
VYP604_6D
Názov predmetu:
Výskumná práca VI
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
špeciálne laboratórne cvičenie
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Prezentácia výsledkov vlastného výskumu vo forme odborných publikácií. Aktívna prezentácia na medzinárodnej konferencii.
 
Stručná osnova predmetu:
Upresní školiteľ na základe zvolenej témy doktorandskej práce
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

P
N
100,0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Sebastian Saniuk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 11. 2017
Schválil:
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 13. 11. 2017.

Typ výstupu: