27. 2. 2020  23:38 Alexander
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TCHE05_6B - Technická chémia (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TCHE05_6B
Názov predmetu: Technická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- 100% aktívna účasť na cvičeniach
- vypracovanie a odovzdanie protokolov z cvičení do AIS v stanovenom termíne
- úspešné absolvovanie priebežných testov
- úspešné absolvovanie záverečnej skúšky

Maximálny počet získaných bodov je 100. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o zdrojoch (surovinách), vlastnostiach a postupoch výroby najdôležitejších prvkov, anorganických a organických zlúčenín. Získa prehľad o základných chemických technológiách aj z pohľadu ich vplyvu na životné prostredie.
Súčasťou predmetu sú laboratórne cvičenia, na ktorých študent získa vedomosti o laboratórnych postupoch a laboratórnej technike, ktorej princípy sa využívajú aj pri priemyselnej výrobe chemických látok.
 
Stručná osnova predmetu:
- Plyny, výroba a vlastnosti (vodík, vzácne plyny, technické plyny)
- Kovy, výroba a vlastnosti
- Nekovy, výroba a vlastnosti
- Uhľovodíky a ich deriváty, výroba a vlastnosti
- Palivá, výroba a vlastnosti
- Polyméry, aditíva
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KIZLINK, J. Technologie chemických látek a jejich použití. Brno : VUTIUM, 2011. 546 s. ISBN 978-80-214-4046-3.
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.
HOVORKA, F. Technologie chemických látek. Praha: VŠCHT, 2005.
LINKEŠOVÁ, M. Vybrané kapitoly z chemickej a potravinárskej technológie. Trnava: Trnavská Univerzita, 2007.
ONDREJKOVIČOVÁ, I. -- IZAKOVIČ, M. -- MAŠLEJOVÁ, A. -- PAPÁNKOVÁ, B. -- TATARKO, M. Anorganická chémia: Praktikum. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 237 s. ISBN 978-80-227-3291-8.
GAŽO, J. Všeobecná a anorganická chémia. Bratislava-Praha : Alfa-SNTL, 1981. 804 s.
KOHOUT, J. -- MELNÍK, M. Anorganická chémia 1: Základy anorganickej chémie. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 211 s. ISBN 80-227-0702-3.
HRNČIAR, P. Organická chémia. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1990. 708 s. ISBN 80-08-00028-7.
TATIERSKY, J. -- PLESCH, G. Systematická anorganická chémia. Bratislava: OMEGA INFO, 2004.
VOZÁR, M. Organická chémia. Zvolen: TU Zvolen, 2002.
DEVÍNSKY, F. -- HEGER, J. Názvoslovie organických zlúčenín. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000. 259 s. ISBN 80-223-1552-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 228

ABCDEFX
7,0 %9,2 %26,8 %23,2 %29,4 %4,4 %
Vyučujúci: Ing. Anna Michalíková, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 27. 9. 2018
Schválil: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 27. 09. 2018.

Typ výstupu: