28. 5. 2020  17:31 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZENV05_6B - Základy environmentalistiky (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
ZENV05_6B
Názov predmetu: Základy environmentalistiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- 100 % aktívna účasť na všetkých prednáškach a cvičeniach
- V priebehu semestra študent vypracuje a odprezentuje projektovú / semestrálnu prácu na zadanú tému v požadovanej kvalite a rozsahu, za ktorú získa maximálne 10 bodov. V skúškovom období študent absolvuje písomný test alebo jeho ekvivalent v prostredí AIS, za ktorý získa maximálne 90 bodov.
- Na získanie hodnotenia A je potrebné získať zo súčtu týchto dvoch bodových hodnotení najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o fungovaní životného prostredia (prírodovedný základ), o vzťahoch človeka s prostredím (spôsoby poškodzovania životného prostredia, environmentálna bezpečnosť) a o zodpovednosti človeka za stav životného prostredia (základy environmentálneho manažmentu a environmentálnej politiky). Študent spozná princípy základných environmentálnych technológií, najmä v oblasti výroby materiálov, strojárenstva, energetiky a v ďalších priemyselných odvetviach.
 
Stručná osnova predmetu:
- Ekológia a environmentalistika. Udržateľný rozvoj.
- Globálne environmentálne problémy I: Znečistenie ovzdušia, klimatické zmeny, poškodzovanie ozónovej vrstvy, acidifikácia, smog, znečistenie vôd, znečistenie a erózia pôd. Technológie na zníženie zaťaženia ŽP.
- Globálne environmentálne problémy II: Ohrozenie biologickej rôznorodosti, rast ľudskej populácie, produkcia odpadov. Nakladanie s odpadmi.
- Vplyv ŽP na človeka: Environmentálne zdravie a bezpečnosť. Princípy environmentálneho manažmentu a environmentálnej politiky v podniku.
- Vplyv priemyslu na ŽP: Výroba, spracovanie a recyklácia vybraných materiálov, LCA výrobku. - - Technológie na zníženie zaťaženia ŽP.
- Vplyv energetiky a dopravy na ŽP: Tradičné a alternatívne zdroje energie, koncepcia udržateľnej energetiky. Doprava a jej vplyv na ŽP.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SIROTIAK, M. -- SOLDÁN, M. -- GERULOVÁ, K. Základy environmentalistiky [elektronický zdroj]. Trnava : AlumniPress, 2012. 93 s. ISBN 978-80-8096-176-3.
SIROTIAK, M. -- SOLDÁN, M. -- BLINOVÁ, L. Základy environmentalistiky [elektronický zdroj]: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2013. ISBN 978-80-8096-192-3.

Odporúčaná:
BADIDA, M. Základy environmentalistiky I. Košice : Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2010. 170 s. ISBN 978-80-8086-133-9.
BADIDA, M. Základy environmentalistiky II. Košice : Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2010. 158 s. ISBN 978-80-8086-134-6.
PIATRIK, M. -- KOLLÁR, V. -- MARENČÁKOVÁ, J. -- JURÍČKOVÁ, Z. Základy environmentalistiky. In.
PROUSEK, J. -- ČÍK, G. Základy ekológie a environmentalistiky. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 212 s. ISBN 978-80-227-2808-9.
PROUSEK, J. Rizikové vlastnosti látok. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 247 s. ISBN 80-227-1497-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7353

A
B
CDEFX
8,4 %12,7 %
21,8 %
25,7 %
27,9 %
3,5 %
Vyučujúci: Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Igor Wachter, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 12. 2018
Schválil:
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 17. 12. 2018.

Typ výstupu: