21. 11. 2019  6:19 Elvíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu NARI04_6I - Nástroje riadenia ľudských zdrojov (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: NARI04_6I
Názov predmetu: Nástroje riadenia ľudských zdrojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia.
Kritériá hodnotenia (percentuálne vyjadrenie výsledkov) sú definované nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %),C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o nástrojoch na tvorbu a využívanie kompetenčných modelov v podnikovej praxi, na riadenie procesov zmeny a efektívnu implementáciu zmien z pohľadu zamestnancov, o nástrojoch podporujúcich rozhodovanie líniových manažérov v procese riadenia zmeny. Vie o podstate a príčinách konfliktov na pracovisku a roli mediátora, pozná nástroje controllingu využívané v oblasti riadenia ľudských zdrojov a princípy realizácie zamestnaneckých prieskumov zameraných na sledovanie kľúčových HR indikátorov.
 
Stručná osnova predmetu:
Nástroje na identifikáciu a charakteristiku kľúčových kompetencií (prístupy, metódy)
Nástroje na tvorbu a implementáciu kompetenčných modelov, rozvoja kompetencií
Podstata a význam riadenia zmeny, modely zmeny
Nástroje na riadenie zmeny, etapy riadenia zmeny a dynamický model prežívania zmeny
Tvorba motivačných programov
Nástroje časového manažmentu a spôsoby ich aplikácie (vedenie porád, moderovanie pracovných stretnutí, vedenie rokovaní, princípy vyjednávania)
Kľúčové indikátory HR controllingu, návratnosť investícií do ľudského kapitálu
Nástroje riadenia odmeňovania, vývoj makroekonomických ukazovateľov, externý benchmarking odmeňovania na vybraných trhoch
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČAMBÁL, M. -- CHLPEKOVÁ, A. -- GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. -- LENHARDTOVÁ, Z. Manažment podniku: kľúčové manažérske kompetencie. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 354 s. ISBN 978-80-227-3926-9.
GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. -- HOLKOVÁ, A. -- VAŇOVÁ, J. Uplatnenie personalistických ukazovateľov v praxi. Trnava : VIVAEDUCA, 2007. 65 s. ISBN 978-80-969827-0-7.
GYURÁK BABEĽOVÁ, Z. Manažment ľudských zdrojov: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2012. 186 s. ISBN 978-80-8096-166-4.
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: 10. vydání. Nejnovější trendy a postupy. Praha : Grada, 2007. 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 165

ABCDEFX
24,8 %22,4 %23,0 %10,9 %18,9 %0 %
Vyučujúci: Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Kristína Koltnerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 12. 2018
Schválil: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 17. 12. 2018.

Typ výstupu: