24. 1. 2020  17:56 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu AMRA04_6I - Analýza, meranie a racionalizácia práce (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: AMRA04_6I
Názov predmetu: Analýza, meranie a racionalizácia práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude potrebné priebežne vypracovať projekty, ktoré bude predstavovať 90% celkového hodnotenia predmetu. Študenti budú môcť získať za aktívny prístup počas absolvovania predmetu ďalších 10% z hodnotenia. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (0-55%).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a zručnosti v oblasti analýzy, merania práce a pracovného výkonu zamestnancov, pričom bude následne schopný realizovať racionalizáciu práce na požadovanej úrovni. Študent si prehĺbi základné vedomosti získané z predmetu Ergonómia, ktoré budú zároveň rozšírené o praktickú aplikáciu poznatkov v rámci prípadových štúdií vypracovávaných pre vybrané oblasti preberanej problematiky. Po absolvovaní predmetu bude schopný pracovať s aktuálnymi a v podnikovej praxi najčastejšie využívanými metódami analýzy, merania, normovania a racionalizácie tak, aby boli splnené dva základné ciele a to minimalizácia, resp. celková eliminácia rizikových faktorov a ekonomický prínos.
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie základných pojmov v oblasti analýzy, merania a racionalizácie práce.
Legislatívne a normatívne podmienky a definované obmedzenia pracovného výkonu zamestnancov.
Človek a práca, meranie zaťaženia človeka v pracovnom procese. Analýza a meranie práce, príčinné súvislosti analýzy a merania práce, pracovné normy a normovanie práce, vo vzťahu k platnej legislatíve SR a požiadavkám Medzinárodnej ergonomickej spoločnosti (IEA) a Medzinárodnej organizácie práce (ILO) podľa tém.
 Skladovanie a manipulácia s materiálom
 Ručné náradie
 Bezpečnosť pri strojoch
 Riešenie pracovísk
 Osvetlenie
 Priestorové riešenie prevádzok
 Nebezpečné látky a prípravky
 Sociálne zariadenia
 Organizácia práce
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CHUNDELA, L. Ergonomie. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2005. 173 s. ISBN 80-01-02301-X.
SABLIK, J. Ergonómia.
SLAMKOVÁ, E. -- DULINA, Ľ. -- TABAKOVÁ, M. Ergonómia v priemysle. Žilina : Georg, 2010. 261 s. ISBN 978-80-89478-00-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 705

ABCDEFX
51,6 %21,8 %13,2 %10,4 %3,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Beňo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Petra Marková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 11. 2017
Schválil: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: