3. 8. 2020  20:33 Jerguš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PPSY07_6I - Pracovná psychológia (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
PPSY07_6I
Názov predmetu:
Pracovná psychológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
automatizácia a informatizácia procesov v priemysle - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
obrábanie a tvárnenie - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
počítačová podpora návrhu a výroby - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
zváranie a spájanie materiálov - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test, za ktorý študenti získajú maximálne 10 bodov. Ďalších maximálne 20 bodov získajú za semestrálnu prácu a jej prezentovanie na cvičeniach. Na záver semestra budú študenti písomne testovaní. Maximálny počet bodov z testu je 30 bodov. Maximálny počet bodov získaných počas semestra je 60 bodov. Študent získa hodnotenie v súlade s platným študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základne poznatky v oblasti pracovnej psychológie, práce a riadenia ľudí, organizovania procesov. Predmet bude hlavne orientovaný na témy pracovnej motivácie, interpersonálnych vzťahov, pracovného výkonu, skupinovej dynamiky, práci s emóciami, zvládania pracovného stresu, záťaže a konfliktov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do psychológie práce. Proces riadenia ľudí. Pracovná motivácia.
Význam sebapoznania v práci manažéra. Práca s emóciami. Psychológia pracovného výkonu
Pracovná záťaž, stres a jeho zvládanie. Riešenie pracovných konfliktov. Pracovná spokojnosť a sebarealizácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BEDRNOVÁ, E. -- JAROŠOVÁ, E. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. 2012 s.
STEIGER, T. -- LIPPMANN, E. Psychologie pro manažery. Praha: BizBooks, 2012. 744 s. ISBN 978-80-2650-006-3.
CARNEGIE, D. Jak získavat přátele a působit na lidi. Praha : TALPRESS, 1992. 252 s. ISBN 80-900630-6-3.
MEYER, J. Ako zvládať svoje emócie. Bratislava: Slovo života international, 2012.
VIDOVÁ, H. -- KOVÁČ, K. -- SAWICKI, S. -- NOVOTNÁ, I. -- RUČKOVÁ, G. Zvládanie záťažových a konfliktných situácií: Nadstavbový modulárny kurz. Trnava : Totem, 2014. 60 s. ISBN 978-80-971360-2-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1458

AB
C
D
E
FX
56,2 %
26,6 %10,6 %
5,3 %
1,3 %
0 %
Vyučujúci: Mgr. Jarmila Blahová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Sláva Šatanková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 11. 2018
Schválil:
Mgr. Jarmila Blahová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: