28. 5. 2020  18:35 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MAT206_6B - Matematika II (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
MAT206_6B
Názov predmetu:
Matematika II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píše 1 kontrolná písomná práca (KPP). Na úspešné absolvovanie KPP je potrebná minimálne 40% úspešnosť. Písomná a ústna skúška je hodnotená 40 resp. 10 bodmi. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomnú a ústnu skúšku. Celkové hodnotenie sa realizuje podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41.5-45.5 bodov, C 37-41 bodov, D 32.5-36.5 bodov, E 28-32 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent ovláda základy diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viac premenných. Má znalosti o diferenciálnych rovniciach a ovláda techniky pre výpočet exaktného riešenia vybraných typov obyčajných diferenciálnych rovníc.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Funkcia viac premenných.
Parciálne derivácie funkcie viac premenných.
Lokálne, viazané a globálne extrémy funkcie viac premenných.
Skalárne a vektorové polia. Operátory polí (gradient, divergencia, rotácia).
2. Dvojný integrál.
Krivkový integrál I. a II. druhu.
3. Diferenciálna rovnica I. rádu. Veta o existencii a jednoznačnosti riešenia Cauchyho úlohy.
Lineárna diferenciálna rovnica n-tého rádu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VRÁBEĽ, R. -- LIŠKA, V. Matematika II: Určitý integrál. Funkcia viac premenných. Diferenciálne rovnice. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 150 s. ISBN 978-80-227-3784-5.
IVAN, J. Matematika 1. Bratislava : Alfa, 1986. 704 s.
IVAN, J. Matematika 2. Bratislava : Alfa, 1989. 631 s. ISBN 80-05-00114-2.
ELIAŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky: 2.časť. Bratislava : Alfa, 1986. 316 s.
ELIAŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. Zbierka úloh z vyššej matematiky. 3. časť. Bratislava : Alfa, 1971. 219 s.
ELIAŠ, J. -- HORVÁTH, J. -- KAJAN, J. -- ŠULKA, R. Zbierka úloh z vyššej matematiky. 4.časť. Bratislava : Alfa, 1979. 285 s.

Odporúčaná:
DEMIDOVICH, B. Computational mathematics. Moskva : Mir, 1986.
ŠVEC, M. -- MIŠÍK, L. -- KLUVÁNEK, I. Matematika 1: Pre štúdium technických vied. Bratislava : SVTL, 1963. 758 s.
KLUVÁNEK, I. -- MIŠÍK, L. -- ŠVEC, M. Matematika 2. Bratislava : SVTL, 1961. 815 s.
MIŠÚTOVÁ, M. -- MARKECHOVÁ, I. -- STÚPALOVÁ, H. -- ČERVEŇANSKÁ, Z. -- HAMPLOVÁ, L. -- KOTIANOVÁ, J. -- KREMŽÁROVÁ, L. Matematika II s podporou programov WinPlot a Maxima. Trnava : AlumniPress, 2010. ISBN 978-80-8096-127-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7277

ABCDE
FX
4,6 %4,9 %
11,0 %
18,4 %
47,8 %13,3 %
Vyučujúci:
PaedDr. Janette Kotianová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Vladimír Liška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Iveta Markechová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
RNDr. Renáta Masárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Mgr. Hana Stúpalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Mária Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 11. 2017
Schválil: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 11. 2017.

Typ výstupu: