18. 1. 2020  2:40 Bohdana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu IVMA04_6I - Informačný a vedomostný manažment (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: IVMA04_6I
Názov predmetu: Informačný a vedomostný manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie pozostáva zo súčtu bodov z priebežného hodnotenia (20%) a bodov získaných z písomnej a ústnej skúšky (80%).
Na získanie priebežného hodnotenia je potrebné vypracovať a odovzdať v požadovanom termíne a kvalite všetky zadania (minimálne hodnotenie E 56-64%).
Úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia je podmienkou pre účasť na písomnej a ústnej skúške.
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať výsledné sumárne hodnotenie: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%).
K uvedeným hodnoteniam je možné získať bonusové hodnotenie (20%) za aktívnu účasť na prednáška, prípadne iné aktivity súvisiace s priebehom a obsahom predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Po ukončení predmetu študent bude mať vedomosti o formulovaní informačnej a vedomostnej stratégie, informačnom a vedomostnom audite, implementácii a inovácii podnikových informačných systémov, riadení podnikových IS/IT, hodnotení prínosov IS a kvality informácií, nástrojov vedomostného manažmentu.
Študent bude rozumieť informačným a vedomostným procesom, nástrojom a metódam informačného a vedomostného manažmentu v priemyselných podnikoch.
Študent bude schopný aplikovať metódy a nástroje na formulovanie informačnej a vedomostnej stratégie, informačného a vedomostného auditu a riadenia podnikových IS/IT.
Študent získa praktické zručnosti z oblasti podnikových informačných systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.DIKW (dotácia 4/14)
 
a.Dáta, informácie, vedomosti, múdrosť (DIKW).
b.Informačné procesy.
c.Vedomostné procesy.

2.Informačný manažment (dotácia 2/0)
 
a.Historický prehľad.
b.Poňatie, poslanie a význam informačného manažmentu v podnikovej praxi.

3.Informačná stratégia (dotácia 4/6)
 
a.Vzťah informačnej stratégie k podnikovým stratégiám.
b.Obsah informačnej stratégie.
c.Nástroje a metódy na tvorbu informačnej stratégie.
d.Modely informačnej stratégie.

4.Informačný audit a kvalita informácií (dotácia 2/0)
 
a.Obsah a proces informačného auditu.
b.Metódy a metodiky infrormačného auditu.
c.Metódy a metodiky hodnotenia kvality informácií.

5.Riadenie podnikovej informatiky (dotácia 2/0)
 
a.ITIL.
b.COBIT.

6.Vedomostný manažment (dotácia 2/0)
 
a.Historický prehľad.
b.Poňatie, poslanie a význam vedomostné manažmentu v podnikovej praxi.
c.Štandardy vedomostného manažmentu.

7.Vedomostná stratégia (dotácia 2/0)
 
a.Vzťah vedomostnej stratégie k podnikovej a informačnej stratégii.
b.Modely vedomostnej stratégie.

8.Vedomostný trh (dotácia 4/0)
 
a.Charakteristika vedomostného trhu.
b.Tvorba vedomostí.
c.Kodifikácia vedomostí.
d.Transfer vedomostí.

9.Nástroje vedomostného manažmentu pre explicitné a tacitné vedomosti (dotácia 4/6)
 
a.Nástroje s podporou IKT.
b.Nástroje zamerané na tacitné vedomosti.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠUJANOVÁ, J. -- VÝBOCH, J. -- REŠETOVÁ, K. Informačný manažment. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 216 s. ISBN 978-80-227-2602-3.
TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Praha : Grada Publishing, 2000. 110 s. ISBN 80-7169-703-6.
UČEŇ, P. Metriky v informatice.: Jak objektivně zjistit přínosy informačního systému. Praha : Grada, 2001. 139 s. ISBN 80-247-0080-8.
MLÁDKOVÁ, L. Management of Knowledge Workers. Bratislava : Iura Edition, 2012. 190 s. ISBN 978-80-8078-463-8.
BUREŠ, V. Znalostní management a proces jeho zavádění: průvodce pro praxi. Praha : Grada Publishing, 2007. 212 s. ISBN 978-80-247-1978-8.
VOŘÍŠEK, J. -- POUR, J. -- A KOL. Management podnikové informatiky. Praha : Professional Publishing, 2012. 311 s. ISBN 978-80-7431-102-4.
TOMAN, P. -- POUR, J. -- GÁLA, L. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing, 2009. 496 s. ISBN 978-80-247-2615-1.
TRUNEČEK, J. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha : Professional Publishing, 2004. 312 s. ISBN 80-86419-67-3.
SOKOLOWSKY, P. Informační management 1: Informační požadavky moderního podniku. Praha : Univerzita Karlova, 2002. 142 s. ISBN 80-246-0500-7.
SOKOLOWSKY, P. Informační management 2: Organizace a management podnikového zpracování informací. Praha : Univerzita Karlova, 2002. 86 s. ISBN 80-246-0501-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 701

ABCDEFX
13,6 %25,5 %29,8 %16,8 %13,6 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Rudolf Husovič (cvičiaci)
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: