12. 11. 2019  20:33 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu INVM04_6I - Inovačný manažment (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: INVM04_6I
Názov predmetu: Inovačný manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie bude pozostávať zo súčtu bodov získaných počas príslušného semestra za zadania a priebežné hodnotenie, ktoré zároveň predstavuje písomnú časť skúšky a ústnej časti skúšky počas skúškového obdobia.
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu bude študent schopný vyhodnotiť význam inovácií z podnikového a makropodnikového hľadiska, vysvetliť podstatu inovačných stratégií a ich význam pre plánovanie inovácií, identifikovať fázy inovačného procesu v podniku, rozpoznať inovačné stupne, prakticky využívať základné metódy a nástroje vývoja nových výrobkov v inovačnom procese, identifikovať postupy inovácií výrobných procesov a služieb, vedieť manažovať tvorivú prácu seba a tímu.
 
Stručná osnova predmetu:
Inovácie a ich dôležitosť pre podnik;
Makropodnikový kontext inovácií;
Inovačný potenciál podniku;
Zdroje inovácií (veda a výskum, transfer technológií, pull a push prístup);
Inovačné stratégie, plánovanie inovačných procesov v podniku;
Inovačný proces a jeho fázy, klasifikácia inovácií;
Výrobkové inovácie, vývoj nových výrobkov, Integrovaný vývoj výrobkov;
Metódy a nástroje vývoja nových výrobkov. Hodnotová analýza, FMEA, Benchmarking, QFD;
Inovácie výrobných procesov (mapovanie procesov, prístupy zoštíhľovania procesov);
Inovácie služieb;
Organizačné zabezpečenie inovačných procesov, manažovanie inovačných projektov, inovačné centrá, start-up, klastre;
aspekty inovácií (právna ochrana tvorivej činnosti, práva priemyselného vlastníctva, licenčné Právne obchodovanie);
Kreativita v inovačnom procese.
Priemysel 4.0
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PITRA, Z. Inovační strategie. Praha : Grada Publishing, 1997. 177 s. ISBN 80-7169-461-4.
KOŠTURIAK, J. -- CHAĽ, J. Inovace: vaše konkurenční výhoda!. Brno : Computer Press, 2008. 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7.
TUREKOVÁ, H. -- MIČIETA, B. Inovačný manažment: Východiská, overené postupy, odporúčania. Žilina : Žilinská univerzita, 2003. 169 s. ISBN 80-8070-055-9.
ČIMO, J. -- MARIAŠ, M. Inovačný manažment. Bratislava : GeoPARNAS, 2006. 218 s. ISBN 80-969555-7-8.
WESTLAND, J C. Global Innovation Management: A strategic approach. New York : Palgrave Macmillan, 2008. 383 s. ISBN 978-0-230-52491-0.
KOTLER, P. -- TRIAS DE BES, F. Inovativní marketing: Jak kreativním myšlením vítězit u zákazníků. Praha : Grada, 2005. 199 s. ISBN 80-247-0921-X.

Odporúčaná:
RAŠNER, J. Organizačné inovácie. Zvolen: Vydavateľstvo TUZVO, 2006. ISBN 978-80-228-1983-1.
BERKUN, S.: The Myths of Innovation (2010)
CAGÁŇOVÁ, D. – BAWA, M. – ŠUJANOVÁ, J. – SANIUK, A.: Innovation in Industrial Enterprises and Intercultural Management (2015)
WESTLAND, J C.: Global Innovation Management: A strategic approach (2008)
ŽÁK, P.: Kreativita a její rozvoj. Computer Press, 2004. ISBN 80-2510-457-5

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1475

ABCDEFX
29,2 %18,6 %20,1 %15,6 %15,7 %0,8 %
Vyučujúci: Ing. Miroslav Balog, PhD. et PhD. (prednášajúci)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Jana Mesárošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 11. 2017
Schválil: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 11. 2017.

Typ výstupu: