28. 5. 2020  14:55 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu POHO04_6B - Podnikové hospodárstvo (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
POHO04_6B
Názov predmetu: Podnikové hospodárstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester:
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie za predmet pozostáva zo súčtu bodov dosiahnutých v priebežnom hodnotení a na skúške. Z priebežného hodnotenia môže študent získať maximálne 20% bodov (t.j. 20 bodov, z toho 10 bodov z písomky na priebežnom hodnotení a 10 bodov zo semestrálnej práce). Na skúške môže študent získať maximálne 80% bodov(80 bodov). Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% požadovaných bodov. Výsledné hodnotenie: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o ekonomických aspektoch fungovania priemyselného podniku v rámci rôznych právnych foriem podnikania. Pozná životný cyklus podniku a vie vysvetliť hlavné procesy prebiehajúce v podniku (zásobovanie, výroba, odbyt). Pozná podstatu nákladov a potrebu sledovania nákladov z rôznych hľadísk pre ekonomické riadenie podniku. Študent rozumie tvorbe kalkulácií a cien v priemyselných podnikoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Podstata podnikania a podniku v trhovej ekonomike. Typológia podnikov.
Špecializácia, kooperácia a koncentrácia priemyselných podnikov. Združovanie podnikov. Ochrana hospodárskej súťaže.
Životný cyklus podniku.
Dlhodobý majetok podniku – definovanie zložiek dlhodobého majetku, odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, využívanie dlhodobého hmotného majetku.
Obežný majetok podniku - podstata, kolobeh a obrat obežného majetku, ukazovatele využívania obežného majetku.
Zamestnanci podniku - normovanie a stanovenie potrieb zamestnancov, formy mzdy, produktivita práce.
Zásobovania - podstata, predmet a úlohy zásobovania, normovanie zásob, náklady na zásoby, evidencia zásob na sklade.
Výroba - klasifikácia výroby z rôznych hľadísk, výrobný program, technická príprava výroby, organizovanie výroby, výrobná kapacita.
Odbyt - podstata a úlohy odbytu, odbytové politiky.
Podstata a členenie nákladov. Kalkulačný systém priemyselného podniku.
Cenová politika a tvorba cien v priemyselnom podniku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BESTVINOVÁ, V. -- VAŇOVÁ, J. Podnikové hospodárstvo I. [elektronický zdroj]. Trnava: AlumniPress, 2014. 178 s. ISBN 978-80-8096-206-7.
BESTVINOVÁ, V. -- ČERNÁ, Ľ. -- JÁNOŠÍKOVÁ, S. -- BABČANOVÁ, D. Podnikové hospodárstvo I. [elektronický zdroj]: Návody na cvičenia. Trnava : AlumniPress, 2013. 178 s. ISBN 978-80-8096-183-1.
MAJTÁN, Š. -- A KOL. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Sprint dva, 2012. 323 s. ISBN 978-80-89393-63-3.
KUPKOVIČ, M. Podnikové hospodárstvo: Komplexný pohľad na podnik. Bratislava : Sprint, 2002. 461 s. ISBN 80-88848-93-8.

Odporúčaná:
Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník (Druhá časť – Obchodné spoločnosti a družstvo §56 - §260)
Zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov Zákon o dani z príjmov (Odpisy hmotného a nehmotného majetku §22 - §29)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 954

A
B
CDE
FX
2,2 %
5,0 %
9,9 %23,8 %54,9 %
4,2 %
Vyučujúci:
Ing. Viera Bestvinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jarmila Turčíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 11. 2017
Schválil:
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: