Jan 28, 2020   8:29 p.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus DOSP04_6I - Daňový a odvodový systém v personálnej práci (MTF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DOSP04_6I
Názov predmetu: Daňový a odvodový systém v personálnej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Celkové hodnotenie úrovne absolvovania predmetu je integrálnym hodnotením, ktoré v sebe zahŕňa: hodnotenie testu počas príslušného semestra, za ktorý je možné získať maximálne 20 bodov a hodnotenie písomnej príkladovej a teoretickej časti skúšky počas skúškového obdobia za ktoré je možné získať maximálne 80 bodov. Výsledné hodnotenie (známka – klasifikačný stupeň) je stanovené na základe bodového splnenia požiadaviek na absolvovaný predmet: hodnotenie A <92 - 100> bodov, hodnotenie B <83 - 92) bodov, hodnotenie C <74 - 83) bodov, hodnotenie D <65-74) bodov, hodnotenie E <56 - 65) bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne ucelený súbor vedomostí v oblasti daní a odvodov vo vzťahu k personálnej práci. Pozná povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z legislatívy, ktorá sa týka verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti. Dokáže zostaviť výkazy pre sociálne a zdravotné odvody vrátane aktuálnych odvodových prepočtov. Získa praktické skúsenosti v oblasti spracovania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zostavovania daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb.
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pracovnoprávnych vzťahov.
Odmeňovanie v podmienkach Zákonníka práce.
Prehľad základných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotného poistenia.
Povinnosti platiteľa poistného (zamestnávateľa) voči zdravotným poisťovniam.
Prehľad základný právnych predpisov v oblasti sociálneho poistenia.
Povinnosti platiteľa poistného (zamestnávateľa) voči sociálnej poisťovni.
Elektronická komunikácia zamestnávateľa so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou (registrácia, prihlášky, odhlášky, výkazy, oznámenia).
Prehľad základných právnych predpisov v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti.
Vymedzenie povinností zamestnávateľa po skončení roka.
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti.
Zostavovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a výpočet daňovej povinnosti.
Elektronická komunikácia zamestnávateľa s finančnou správou (registrácia, prehľady, oznámenia).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hronská, I. a kol.: Mzdy a personalistika. Žilina: Kros, 2013. 167 s. ISBN 9788096921379
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 53

ABCDEFX
37,7 %30,2 %18,9 %7,5 %5,7 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Dušan Baran, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Mária Homokyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 11. 2017
Schválil: prof. Ing. Dušan Baran, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Type of output: