28. 1. 2020  1:16 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu POKU04_6I - Podniková kultúra (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: POKU04_6I
Názov predmetu: Podniková kultúra
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečné hodnotenie bude pozostávať zo súčtu bodov za vypracovanie semestrálneho projektu, priebežného testu a záverečnej ústnej alebo písomnej skúšky. Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% požadovaných bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent absolvovaním predmetu získa vedomosti o podnikovej kultúre ako nehmotnom fenoméne a jej nezastupiteľnej úlohe v podniku. Stane sa vnímavejší k prejavom správania vyplývajúcich z kultúry ako i ovplyvňujúcich kultúru. Oboznámi sa z možnosťami formovania podnikovej kultúry v súlade s cieľmi podniku a vzájomnom vzťahu podnikovej kultúry a spoločensky zodpovedného udržateľného podnikania. Získa vedomosti o podstate a princípoch spoločensky zodpovedného udržateľného podnikania a o príprave reportingu v tejto oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
Podstata a základné charakteristiky pojmu „podniková kultúra“ (potreba zaoberať sa podnikovou kultúrou, charakteristiky a funkcie podnikovej kultúry)
Úrovne a prvky podnikovej kultúry
Typológia podnikovej kultúry (prístupy k typológii, základné typy – charakteristiky, výhody, využitie)
Optimalizácia podnikovej kultúry (prístupy k zdokonaľovaniu podnikovej kultúry, diagnostika podnikovej kultúry, algoritmus zmeny)
Podniková kultúra a úspech podniku (sila podnikovej kultúry, podniková kultúra a výkonnosť podniku)
Vplyv obsahu podnikovej kultúry na participáciu a angažovanosť zamestnancov (vplyv podnikovej kultúry na správanie zamestnancov, modely ovplyvňovania individuálnej výkonnosti)
Úloha manažmentu pri formovaní podnikovej kultúry
Podniková kultúra v kontexte spoločensky zodpovedného udržateľného podnikania (SZUP)
Podstata, princípy, základné modely, štandardy a piliere SZUP
Sociálne aspekty spoločensky zodpovedného podnikania
Reporting spoločensky zodpovedného podnikania (princípy prípravy a tvorby výročnej správy spoločensky zodpovedného podnikania)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KACHAŇÁKOVÁ, A. Organizačná kultúra. Bratislava : Iura Edition, 2010. 137 s. ISBN 978-80-8078-304-4.
VAŇOVÁ, J. -- MĹKVA, M. -- SZABÓ, P. Organizational culture and performance. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 101 s. ISBN 978-80-7380-709-2.
KACHAŇÁKOVÁ, A. -- STACHOVÁ, K. Organizačná kultúra. Praktikum. In.
ČIERNA, H. Spoločensky zodpovedné podnikanie a model výnimočnosti. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2008.
LUKÁŠOVÁ, R. Organizační kultura a její změna. Praha : Grada Publishing, 2010. 238 s. ISBN 978-80-247-2951-0.
SAKÁL, P. -- A KOL. Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie. Trnava : AlumniPress, 2013. 4 s. ISBN 978-80-8096-186-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 113

ABCDEFX
23,9 %24,8 %22,1 %10,6 %18,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Veronika Johanesová (cvičiaci)
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: