14. 11. 2019  4:52 Irma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TPVY03_6I - Technická príprava výroby (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TPVY03_6I
Názov predmetu: Technická príprava výroby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Semestrálny projekt a aktivita študentov počas semestra ( 33% ).
Písomná a ústna skúška ( 67% ).
Je potrebné získať minimálne 50 % z každej časti t.j.minimálne 17 bodov resp. 34 bodov a celkom minimálne 56 bodov na získanie kreditov a hodnotenie E.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne vedomosti z technickej prípravy výroby výtvarkov a súčiastok a bude schopný vypracovať základné dokumenty z tejto oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Technická príprava výroby. 2.Konštrukčná príprava výroby. 3. Technologická príprava výroby. 4.Postup tvorby technologického postupu. 5. Tvorba technologických postupov výroby strojných súčiastok obrábaním 6. Technologickosť konštrukcie a navrhovanie výroby výtvarkov. 7. Technologické postupy výroby výtvarkov s ohľadom na charakter výroby. 8. Navrhovanie pracovísk a systémov. 9. Ergonómia a logistika v oblasti výroby výtvarkov a súčiastok. 10. Výrobno-technologická príprava výroby výliskov z plastov.11.Racionalizácia TPV.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PETERKA, J. -- JANÁČ, A. -- ŠTEFÁNEK, M. -- POKORNÝ, P. Technická príprava výroby v obrábaní. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. ISBN 80-227-2537-4.
POLÁK, K. -- BÍLIK, J. -- MUTIŠOVÁ, Ľ. Technická príprava výroby v tvárnení. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 267 s. ISBN 978-80-227-2585-9.
MILO, P. Technologické projektovanie v praxi. Bratislava : Alfa, 1990. 399 s. ISBN 80-05-00103-7.
ŽARNAY, M. Technologickosť konštrukcií strojov. Žilina: ŽU Žilina, 2000.
LEŠČIŠIN, M. -- STERN, J. -- DUPAĽ, A. Manažment výroby. Bratislava : Sprint, 2008. 325 s. ISBN 80-89085-00-6.
KICKO, J. -- LIPA, Z. -- CHARBULA, J. -- PETERKA, J. Technológia obrábania, montáže a základy strojárskej metrológie: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 316 s. ISBN 80-227-0698-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 968

ABCDEFX
6,0 %13,0 %19,6 %21,9 %34,1 %5,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martin Necpal, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 3. 2019
Schválil: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 12. 03. 2019.

Typ výstupu: