28. 5. 2020  18:21 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZAET07_6B - Základy etiky (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
ZAET07_6B
Názov predmetu: Základy etiky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
seminár
1 hod. týždenne / 13 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
13 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude písomný test, za ktorý študenti získajú maximálne 10 bodov. Ďalších maximálne 20 bodov získajú za semestrálnu prácu a jej prezentovanie na cvičeniach. Na záver semestra budú študenti písomne testovaní. Maximálny počet bodov z testu je 30 bodov. Maximálny počet bodov získaných počas semestra je 60 bodov. V zmysle platného študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent nadobudne základy kritického morálneho vedomia a pochop významu etiky pre morálne konanie človeka aktívneho vo sfére techniky a podnikania. Participant kurzu si osvojí základné odborné pojmy a princípy tak, aby bol schopný analyzovať a riešiť konkrétne mravné problémy v rámci pracovného, sociálneho a personálneho etického diskurzu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Čo je etika a morálka. Základné pojmy a vymedzenia. Druhy etík. Funkcie a štruktúra morálky. Význam etického uvažovania v individuálnom a spoločenskom rozmere.
2. Čo je dobro? Dobro a zlo. Druhy dobier. Ciele a prostriedky.
3. Sloboda a zodpovednosť. Vzťah slobody a limitovanosti. Deterministické teórie a ich obmedzenosť. Utilitarizmus, konzumizmus, súčasné podoby neslobody. Osobná a spoločenská zodpovednosť.
4. Štruktúra ľudského činu. Morálne konanie, rozvažovanie a voľba. Etapy ľudského činu. Svedomie. Hodnotenie konania a etický diskurz.
5. Princípy a normy. Normativita etiky a situovanosť mravného konania. Subjektívny a objektívny rozmer etickej reflexie. Deontológia. Prirodzený zákon. Morálka a právo. Práva a povinnosti. Delenie princípov. Axiológia.
6. Pravda a lož. Stratégie klamania a hierarchia lží. Pravdivosť ako základ ľudskej komunikácie. Sľub, zmluva, poctivosť.
7. Aretológia: Čo je to cnosť. Klasifikácia cností. Osobná a spoločenská hodnota cností. Základné cnosti. Cnosti manažéra.
8. Etika a veda. Etika a vedecko-technický pokrok. Etika a technika. Etika a globalizácia. Etika a ekológia.
9. Etika a práca. Profesijná etika. Etika lídrov (vedúcich pracovníkov). Etika a médiá.
10. Vzťah človeka k sebe samému. Určenia a dimenzie človeka. Osoba a osobnosť. Sebaponímanie a sebaformovanie.
11. Oslovenie a odpoveď. Fenomenológia stretnutia. Komunikácia. Vzťah človeka k sociálnemu, prírodnému a materiálnemu prostrediu.
12. Vzťah k životu. Hodnota života. Morálne aspekty limitných momentov ľudského života. Problém utrpenia a smrti. Ochrana a podpora života.
13. Kríza morálky, jej prejavy a výzvy. Reduktivistické koncepcie morálky. Postmoderný diskurz k relativizácii hodnôt.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SAWICKI, S. -- GÁLIK, S. -- BERNÁT, L. -- BEDNÁRIKOVÁ, M. -- NOVOTNÁ, I. -- GÁLIKOVÁ, S. Základy etiky [elektronický zdroj]: etika a etická výchova v postmodernej dobe. Trnava : AlumniPress, 2013. ISBN 978-80-8096-190-9.
ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. Praha : Academia, 2001. 292 s. ISBN 80-200-0917-5.
ARISTOTELES, A. Etika Nikomachova. Bratislava: Pravda, 1979.
HAVARD, A. Zodpovedné líderstvo. Bratislava: Cathedra, 2011.
JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003.
SMREKOVÁ, D. -- PALOVIČOVÁ, Z. Podnikateľská a environmentálna etika. Bratislava : IRIS-Knižní klub, 1999. 144 s. ISBN 80-88778-85-9.
JONAS, H. Princip odpovědnosti (pokus o etiku pro technologickou civilizaci). Praha: Oikúmené, 1997.
MACINTYRE, A. Ztráta ctnosti. K morální krizy současnosti. Praha: Oikúmené, 2004.
HANULÁKOVÁ, E. Podnikateľská etika.: Prístup-perspektíva-výzva. Bratislava : Eurounion, 1997. 114 s. ISBN 80-85568-79-9.
SEN, A. -- ŠTEFKOVÁ, J. Etika a ekonomie. Praha : Vyšehrad, 2002. 119 s. ISBN 80-7021-549-6.
REMIŠOVÁ, A. Etika a ekonomika. Bratislava: Kalligram, 2011. 496 s. ISBN 978-80-810-1402-4.
ČERNÁ, Ľ. Etika a zodpovednosť v podnikateľskej praxi: Metódy a nástroje podnikateľskej etiky. Trnava : Bprint, 2007. 67 s. ISBN 978-80-89118-09-0.
JANKOVICHOVÁ, E. Etika ako súčasť podnikovej kultúry. Brno : Tribun EU, 2008. 90 s. ISBN 978-80-7399-537-9.
KOZLOVSKÁ, M. Etika ako súčasť podnikovej kultúry. Brno: Tribun EU, spol.s r.o., 2008. 89 s. ISBN 978-80-7399-537-9.
RICH, A. Etika hospodářství.Svazek II.: Sociálně-etický pohled na tržní,plánované a světové hospodářsvtí. Praha : ISE, 1994. 375 s. ISBN 80-85241-62-5.
NAVRÁTILOVÁ, D. Etika v technologickom veku. Prešov: FVT TU Košice, 2001. 94 s. ISBN 80-7099-649-8.
DYTRT, Z. Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-7261-019-8.

Odporúčaná:
COMTE-SPONVILLE, A. Malá rozprava o veľkých cnostiach. Bratislava: Sofa, 1999.
FUCHS, E. Co dělá naše jednání dobrým? . Jihlava: Mlýn, 2003.
FURGER, F. Etika seberealizace osobních vztahů a politiky. Praha: Academia, 2003.
LIESSMANN, P. Hodnota člověka. Praha: Vize 97, 2010.
LIPOVETSKY, G. Éra prázdnoty. Úvahy o současném individualismu. Praha: Prostor, 2008.
LIPOVETSKY, G. Soumrak povinnosti. Praha: Prostor, 1999.
POLÁKOVÁ, J. Smysl dialogu. O směrování k plnosti lidské komunikace. Praha: Vyšehrad, 2008.
RAJSKÝ, A. Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka. Filozoficko-etický pohľad. Bratislava: Veda, 2009.
SOKOL, J. Etika a život. Pokus o praktickou filosofii. Praha: Vyšehrad, 2010.
ŠARNÍKOVÁ, G. Budú cnosti v budúcnosti? O výchove k cnostiam. Ružomberok: Verbum, 2011.
VYBÍRAL, Z. Lži, polopravdy a pravda v lidskékomunikaci. Praha: Portál, 2003.
QUINN, M J. Ethics for Information Age. Boston : Pearson Education Limited, 2006. 484 s. ISBN 0-321-37334-0.
PUTNOVÁ, A. -- SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě: Nástroje a metody. Etický a sociální audit. Praha : Grada Publishing, 2007. 166 s. ISBN 978-80-247-1621-3.
VAJDA, J. Etika. Nitra,: 1993. 177 s. ISBN 80-85471-13-2.
DYTRT, Z. -- BLÁHA, J. Manažérska etika. Praha: Manažment Press, 2003. 155 s. ISBN 80-7261-084-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1905

A
B
C
D
E
FX
12,3 %
17,8 %
27,7 %
24,1 %
16,3 %
1,8 %
Vyučujúci:
Mgr. Ivana Novotná, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 11. 2017
Schválil:
Mgr. Ivana Novotná, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: