28. 5. 2020  18:30 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZAKO07_6B - Základy komunikácie (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
ZAKO07_6B
Názov predmetu: Základy komunikácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1., 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú študenti hodnotení za splnenie praktických úloh - prezentácia na danú tému a aktívna participácia na praktických cvičeniach a jednej písomnej previerky s otvorenými otázkami. Za praktické úlohy môžu získať maximálne 40 bodov, z toho maximálne 30 bodov za prezentáciu a maximálne 10 bodov za aktivitu na cvičeniach. Za písomnú previerku môžu získať maximálne 20 bodov. V celkovom hodnotení môžu získať maximálne60 bodov. Študent získa hodnotenie v zmysle platného študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent prostredníctvom aktivít realizovaných na cvičeniach získa praktické skúsenosti a kompetencie v jednotlivých témach týkajúcich sa komunikácie. Orientuje sa v základoch verbálnej a neverbálnej komunikácie, má vedomosti o jednotlivých formách a zložkách komunikácie a ich špecifikách. Získa zručnosti v prezentovaní témy, porozumie princípom asertívnej komunikácie, aktívneho počúvania, vedenia rozhovoru a má schopnosť aplikovať tieto informácie v praxi. Má základný prehľad v témach komunikačné štýly a sociálne štýly a schopnosť reflektovať aspekty vlastnej komunikácie.
 
Stručná osnova predmetu:
1.) Komunikácia a jej súčasti
Aktivity zamerané na definovanie základných pojmov, princípov a zložiek komunikácie Metódy: brainstorming, diskusia, výklad.
2.) Verbálna komunikácia
Definovanie verbálnej komunikácie, základných pojmov a princípov, typov otázok, vedenia rozhovoru, a pod. pomocou rozboru modelovej situácie, rolovej hry, práce v skupinách, diskusie a faktického súhrnu.
3.) Neverbálna komunikácia
Aktivity zamerané na identifikovanie a kategorizovanie zložiek neverbálnej komunikácie a ich funkcií v komunikácii - mimika, gestika, posturika, haptika, proxemika, tón reči, pauzy, dynamika neverbálnych prvkov a pod. Metódy: rozbor modelovej situácie, rolová hra, improvizácia, diskusia.
4.) Asertivita
Stručný výklad a aktivity zamerané na definovanie základných pravidiel asertivity. Asertívny prístup v riešení konfliktov. Rozbor modelových situácií, brainstorming, práca v skupine, nácvik asertívnych postupov v komunikácii - improvizácia, diskusia.
5.) Aktívne počúvanie
Priblíženie a definovanie témy prostredníctvom aktivít. Improvizácia, rozbor modelovej situácie, diskusia. Nácvik aktívneho počúvania.
6.) Prezentačné zručnosti
Nácvik, rozbor a upevnenie prezentačných zručností. Simulácie vystúpenia pred skupinou, prezentovanie témy, spätná väzba, rozbor jednotlivých aspektov prezentovania, verbálneho a neverbálneho prejavu. Definovanie základných pravidiel efektívnej prezentácie, verbálne a neverbálne aspekty prezentácie, skupinové rozbory prezentácií študentov, diskusia.
7.) Komunikačné štýly
Aktivity zamerané na definovanie a prehľad komunikačných štýlov (podľa E. Berneho, V. Satirovej a i.) Rozbor modelových situácií, analýza vlastného komunikačného štýlu, improvizácia, diskusia, zhrnutie.
8.) Sociálne štýly
Prehľad sociálnych štýlov a praktické ukážky, rozbor, definovanie vlastného sociálneho štýlu, sebareflexia.
9.) Vedenie diskusie, facilitácia
Aktivity zamerané na princípy vedenia diskusie v skupine, praktický nácvik, rozbor.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BERNE, E. Games People Play - The Basic Hand Book of Transactional Analysis. New York: Ballantine Books, 1964. ISBN 0-345-41003-3.
BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-992-7.
BISHOP, S. Jste asertivní? Osobní prúprava, pozitivnímyšlení, naslouchání, technika rozhovoru, projevy tela. Příklady a cvičení. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-325-0.
BRAUN, R. Umění rétoriky. Praha: Portál, 2009. 234 s. ISBN 978-80-7367-539-4.
NOVÁK, T. -- CAPPONI, V. Asertivně do života. Praha : Grada, 1994. 157 s. ISBN 80-7169-082-1.
CARNEGIE, D. Komunikácia ako cesta k úspechu. Bratislava: Príroda, 2013. ISBN 978-80-07-02188-4.
HAVENER, T. Viem, čo si myslíš. Bratislava: Timy Partners, 2010. ISBN 978-80-89311-15-6.
TRACY, B. -- ARDEN, R. Jak udělat dojem a přesvědčit: Moc šarmu. Brno : Computer Press, 2006. 88 s. ISBN 80-251-1220-9.
CAPPONI, V. -- NOVÁK, T. Jak se prosadit asertivne do života. Praha: Svoboda – Libertas, 1992.
HARRIS, T. I´m OK-You're OK. New York: Harper Perennial , 2004.
BERNÁT, L. -- BEDNÁRIKOVÁ, M. -- SAWICKI, S. Základy komunikácie. Trnava : AlumniPress, 2011. 132 s. ISBN 978-80-8096-147-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4590

AB
C
DEFX
19,3 %
18,4 %21,1 %17,5 %22,4 %
1,3 %
Vyučujúci: Mgr. Martin Fero, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Ivana Novotná, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Sláva Šatanková (cvičiaci, skúšajúci)
JUDr. Bystrík Šramel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 11. 2018
Schválil:
Mgr. Ivana Novotná, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 13. 11. 2018.

Typ výstupu: