28. 5. 2020  18:37 Viliam
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZVT103_6B - Základy výrobných technológií I (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu:
ZVT103_6B
Názov predmetu:
Základy výrobných technológií I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle - bakalársky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
integrovaná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
kvalita produkcie - bakalársky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
materiálové inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
mechatronika v technologických zariadeniach - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné technológie a výrobný manažment - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 2. semester
výrobné zariadenia a systémy - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie podmienok priebežného hodnotenia (min. 40% b.). Úspešné absolvovanie písomnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Vytvára základ pre ďalšie štúdium technológií zlievarenstva, tvárnenia a zvárania. Študent sa naučí základné pojmy z jednotlivých technológií a charakteristiku základných technologických procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pojem - technológia, výrobné technológie a ich klasifikácia. Zlievarenstvo, základné pojmy a definície. Výroba odliatkov, prehľad metód výroby foriem a jadier. Zariadenia používané pri výrobe odliatkov. Tvárnenie, základné pojmy, prehľad tvárniacich procesov. Zariadenia a nástroje používané pri tvárnení. Zváranie, základné pojmy, druhy zvarových spojov a zvarov. Zváranie plameňom, ručné oblúkové zváranie, zváranie pod tavivom, MIG/MAG a TIG zváranie, elektrotroskové zváranie, odporové zváranie, spájkovanie, tepelné delenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LIPA, Z. -- BEZNÁK, M. -- KAPUSTOVÁ, M. -- MARÔNEK, M. -- PECHÁČEK, F. -- ŠKÁRKA, B. Priemyselné technológie a výrobné zariadenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 329 s. ISBN 80-227-1907-2.
MARÔNEK, M. -- BÁRTA, J. Multimediálny sprievodca technológiou zvárania. Trnava: AlumniPress, 2008. 328 s. ISBN 978-80-8096-066-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2761

ABCDE
FX
2,5 %
11,4 %
27,2 %
33,5 %
18,9 %
6,5 %
Vyučujúci:
Ing. Martin Bajčičák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Bárta, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kleinedler, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Sobota, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roland Šuba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 10. 2018
Schválil:
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 10. 2018.

Typ výstupu: