23. 10. 2019  7:56 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412A2_4B - Anorganická technológia (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412A2_4B
Názov predmetu: Anorganická technológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú 3 písomné previerky, dve z výpočtových seminárov (každá po 15 bodov) a jedna z odprednášanej látky (20 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať minimálne 46 bodov, na hodnotenie B minimálne 41 bodov, na hodnotenie C minimálne 37 bodov, na hodnotenie D minimálne 32 bodov, na hodnotenie E minimálne 27 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí o kľúčových anorganických technológiách, vrátane technologických zariadení a procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné anorganické technológie a zariadenia (výroba amoniaku, anorganických kyselín, priemyselných hnojív, elektrotermické výroby.) Základy technickej elektrochémie (elektrolytická výroba chlóru, lúhu, hliníka), elektrochemické zdroje prúdu, základy korózie a ochrany proti korózii.
Materiálové a entalpické bilancie procesov anorganickej technológie (semináre).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FELLNER, P. -- GABČOVÁ, J. -- DANIELIK, V. -- HÍVEŠ, J. Anorganická technológia. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 152 s. ISBN 80-227-2292-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 727

ABCDEFX
12,9 %23,7 %26,4 %22,3 %9,5 %5,2 %
Vyučujúci: Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Lucia Fašková (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Híveš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jana Jurišová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Emília Kubiňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Melníková (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Daniela Pavúková (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: