16. 10. 2019  0:31 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422I2_4I - Informatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422I2_4I
Názov predmetu: Informatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra, 50% z obhajoby záverečného projektu. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na výučbu spracovania údajov, ktoré sú v priemyselných informačných systémoch uložené vo formáte XML (extensible markup language). Študent sa naučí verifikovať štruktúru XML dokumentov, validovať ich obsah pomocou DTD a XML Schema, vyhľadávať v nich pomocou XPATH a transformovať XML dáta pomocou XSLT.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený do štyroch častí. V prvej sa študent oboznámi so správnym zápisom XML dokumentov, ich stromovej organizácii a priemyselných štandardoch odvodených od XML. Druhá časť sa zaoberá validáciou obsahu XML dokumentov pomocou DTD a XML Schema. Tretia časť je venovaná vyhľadávaniu v XML pomocou XPATH. V záverečnej časti sa študent naučí používať technológiu XSLT, ktorá slúži na transformáciu dokumentov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TIDWELL, D. XSLT: Mastering XML Transformations. USA: O'Reilly Media, 2001. 480 s. ISBN 978-0-596000-53-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: