16. 10. 2019  4:10 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422I0_4I - Inteligentné riadenie (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422I0_4I
Názov predmetu: Inteligentné riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent samostatne vypracuje v priebehu semestra 3 projekty. Odovzdá ich v elektronickej forme. Výsledky prezentuje a obháji. Hodnotený je známkou v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie aplikovať metódy umelej inteligencie (metódy rozpoznávania, riešenie úloh, expertné systémy, fuzzy logika, fuzzy modelovanie a riadenie, umelé neurónové siete, evolučné algoritmy) pri riešení úloh z oblasti identifikácie, modelovania a riadenia technologických procesov.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky umelej inteligencie
Metódy rozpoznávania (príznakové a štrukturálne)
Riešenie úloh
Expertné systémy (diagnostické i plánovacie)
Fuzzy logika, fuzzy identifikácia, modelovanie a riadenie
Neurónové siete v identifikácii a riadení
Neuro - fuzzy riadenie
Evolučné algoritmy v inteligentnom riadení
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NÁVRAT, P. Umelá inteligencia. Bratislava: STU, 2002.
NÁVRAT, P. -- BIELIKOVÁ, M. -- BEŇUŠKOVÁ, Ľ. -- KAPUSTÍK, I. -- UNGER, M. Umelá inteligencia. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 393 s. ISBN 978-80-227-2629-0.
WARWICK, K. Neural networks for control and systems. London : Peter Peregrinus, 1992. 260 s. ISBN 0-86341-279-3.
TSOUKALAS, L H. -- UHRING, R E. Fuzzy and neural approaches in engineering. New York : John Wiley & Sons, 1997. 587 s. ISBN 0-471-16003-2.
ZHANG, H. -- LIU, D. Fuzzy Modeling and Fuzzy Control. Boston : Birkhäuser, 2006. 416 s. ISBN 978-0-8176-4491-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 11

ABCDEFX
54,5 %27,3 %18,2 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: