17. 10. 2019  19:53 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422I0_4B - Internetové a informačné systémy (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422I0_4B
Názov predmetu: Internetové a informačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (výberový), 2. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných s súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z tvorby informačných systémov. Vie vytvoriť jednoduché statické webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu. Ovláda základy jazykov HTML, XHTML a CSS. Vie používať internetové služby. Má vedomosti o redakčných systémoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Informačné systémy – úvod
Analýza a návrh informačného systému
Statické webové stránky I – jazyk HTML
Statické webové stránky II – jazyk XHTML
Formátovanie webových stránok I – jazyk CSS
Formátovanie webových stránok II – jazyk CSS
Redakčné systémy (CMS, LMS, ...)
Webhosting a jeho služby
Internetové služby
Cloud computing
Elektronický obchod
Bezpečnosť na Internete
Virtuálne a vzdialené laboratória
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ABCDEFX
87,5 %12,5 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: