21. 10. 2019  4:09 Uršuľa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N423L0_4I - Laboratórne cvičenie zo separačných procesov (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423L0_4I
Názov predmetu: Laboratórne cvičenie zo separačných procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 2. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 2. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 2. semester
technická chémia - inžiniersky (povinný), 2. semester
technológie ochrany životného prostredia - inžiniersky (povinný), 2. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotí sa príprava študentov na laboratórnu prácu, získanie a vyhodnotenie nameraných údajov a záverečný protokol z každej laboratórnej práce.
Absolvovanie 3 rôznych laboratórnych prác, vypracovanie a obhajoba protokolov z každej laboratórnej práce, prezentácia výsledkov z jednej práce formou verejnej prezentácie.
 
Výsledky vzdelávania:
Súčasťou predmetu Laboratórne cvičenie zo separačných procesov sú laboratórne práce, ktoré úzko naväzujú na poznatky získané v rámci prednášok a seminárov. Prácou v laboratóriu sa študenti oboznamujú s metódami získavania údajov pri filtráciách, membránových separáciách, adsorpcii a biotechnologických procesoch a získajú potrebnú laboratórnu zručnosť.
 
Stručná osnova predmetu:
Mikrofiltrácia a ultrafiltrácia
Membránové separačné procesy
Adsorpcia a desorpcia
Biotechnologické procesy
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. rok inžinierskeho štúdia študijného programu chemické inžinierstvo
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1091

ABCDEFX
49,2 %38,8 %10,4 %1,2 %0,4 %-0,0 %
Vyučujúci: Ing. Michal Gramblička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jakub Husár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Kurák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Patrik Šuhaj (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Branislav Šulgan (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Pavel Timár, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: doc. Ing. Pavel Timár, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: