26. 5. 2019  4:57 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422P2_4I - Prediktívne riadenie (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422P2_4I
Názov predmetu: Prediktívne riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra, 50% z obhajoby záverečného projektu. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámia s technikami prediktívneho riadenia s modelom, naučia sa formulovať tieto problémy ako úlohy konvexnej optimalizácie, vedia správne zvoliť tvar účelovej funkcie a ohraničení, naučia sa úlohy prediktívneho riadenia riešiť numericky a implementovať ich v uzavretej slučke.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený do troch hlavných celkov. Prvá je venovaná úvodu do prediktívneho riadenia, predovšetkým jeho analógii k problémom optimálnheo riadenia. Druhá časť opisuje matematické fundamenty formulovania úloh prediktívneho riadenia ako konvexných optimalizačných problémov. Posledná časť obšírne referuje o rôznych formuláciach prediktívneho riadenia, ako je riadenie do nenulovej referencie, výstupnú reguláciu a odstránenie trvalej regulačnej odchýlky.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MACIEJOWSKI, J M. Predictive Control with Constraints. Harlow : Prentice Hall, 2002. 331 s. ISBN 0-201-39823-0.
RAWLINGS, J B. -- MAYNE, D Q. Model Predictive Control: Theory and design. Madison : Nob Hill Publishing, 2009. 533 s. ISBN 978-0-975-93770-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ABCDEFX
62,5 %0 %25,0 %6,3 %6,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: