15. 10. 2019  18:37 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422Z3_4B - Základy elektrotechniky (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422Z3_4B
Názov predmetu: Základy elektrotechniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie cvičení a splnenie jednoduchého praktického testu na záverečnom cvičení.
Na úspešné absolvovanie testu je potrebných v súčte minimálne 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné vedmosti o elekrických obvodoch a ich jednotlivých prvkoch. Vie použiť rôzne metódy na analýzu elektricých obvodov a v praxi overiť ich funkčnosť. Študent získa prehľad v spôsoboch prenosu informácie (signálu) pomocu elektrikých obvodov a ich spracovní, resp. úprave a vie tieto vedomosti uplatniť pri prepájaní senzorov a riadiacich systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrické obvody - napätie, prúd
Elektrické obvody - pasívne prvky
Elektrické obvody - aktívne prvky
Analýza elektrických obvodov
Meranie elektrických obvodov
Prenos signálu - informácie
Spracovanie signálov
Úprava signálu
Meranie elektrických signálov - priebehov
Senzory neelektrických veličín
Prepájanie senzozrov a riadiacich prvkov
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ABCDEFX
62,5 %6,3 %0 %18,8 %12,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Richard Valo, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: Ing. Richard Valo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: