19. 8. 2019  20:39 Lýdia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu V1-TV2_R - Telesná výchova - reprezentácia 2 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: V1-TV2_R
Názov predmetu: Telesná výchova - reprezentácia 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Reprezentácia fakulty v športových disciplínach.
 
Výsledky vzdelávania:
Zdokonalenie študenta v daných druhoch športu, jeho taktickom myslení v súlade s presnými pravidlami športu. Zlepšenie a upevnenie zdravia študenta a zvýšenie jeho fyzickej zručnosti a telesnej zdatnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
Hra podľa pravidiel
Modelovaný tréning zameraný na taktické myslenie
Nácvik herných kombinácií
Kondičný tréning v telocvični a posilňovni
VŠ liga a rôzne športové turnaje a súťaže
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Michaela Cibulová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Marián Decký (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Zita Herzanová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Herzánová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: Mgr. Marián Decký a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: