Sep 20, 2019   11:38 a.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Course syllabus B-HIKT - History of Electronics and ICT (FEEIT - WS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-HIKT
Názov predmetu: História informačných a komunikačných technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 353

ABCDEFX
0,6 %7,4 %23,2 %26,3 %24,9 %17,6 %
Vyučujúci: Ing. Daniel Arbet, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Brenkuš, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Florovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Hagara, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ladislav Kočkovič (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Kováč, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kubinec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Marek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Marián Marton, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Michniak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Minárik (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Predanocy, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Priesol, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Rakús, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Sekaj, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Šubjak (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. František Uherek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Weis, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 04. 2018.

Type of output: