19. 9. 2019  12:24 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-DIM - Diskrétna matematika (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-DIM
Názov predmetu: Diskrétna matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomky po 15 bodov. V skúškovom období bude skúškovä písomka za 70 bodov. Na získanie prístupu na skúšku stačí 15 bodov zo semestra. Na úspešné absolvovanie skúšky treba dohromady (zo semestra aj skúškovej písomky) získať aspoň 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú znalosti zo základov diskrétnej matematiky. Oboznámia sa s rôznymi metódami dôkazov s dôrazom na matematickú indukciu. Budú mať vedomosti zo základov teórie množín, teórie grafov a kombinatoriky. Budú vedieť riešiť isté základné typy úloh z týchto oblastí. Porozumejú pojmu algoritmus a jeho súvisu s Turingovými strojmi.
 
Stručná osnova predmetu:
Spôsoby logického odvodzovania. Indukcia. Pojem množiny. Binárne relácie medzi množinami. Funkcie. Relácie na množine. Relácia tolerancie, ekvivalencie a čiastočného usporiadania. Grafy. Orientované grafy. Dosiahnuteľnosť a silná súvislosť. Neorientované grafy. Úlohy o cestovaní. Rovinnosť a problém farbenia. Stromy a kostry grafu. Algoritmy na nájdenie kostry a najlacnejšej kostry grafu. Ukážka kombinatoriky. Variácie, permutácie a kombinácie. Rekurentná enumerácia.
Mohutnosť zjednotenia množín (princíp zapojenia a vypojenia). Pojem algoritmu. Reprezentácia algoritmu pomocou vývojového diagramu. Požiadavky kladené na formálnu definíciu algoritmu.
Turingove stroje. Univerzálny Turingov stroj a problém zastavenia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
YEH, R. -- PREPARATA, F. Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr. Bratislava: Alfa, 1982. 336 s.
JOHNSONBAUGH, R. Discrete mathematics. New York : Macmillan Publishing Company, 1990. 705 s. ISBN 0-02-946429-3.
GALANOVÁ, J. -- KAPRÁLIK, P. Diskrétna matematika. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 143 s. ISBN 80-227-0942-5.
DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace. Praha: Academia, 2002. 257 s. ISBN 80-200-0990-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 549

ABCDEFX
7,1 %11,8 %20,4 %24,2 %29,5 %7,0 %
Vyučujúci: Mgr. Jozef Kollár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2018
Schválil: doc. Mgr. Marcel Polakovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 04. 2018.

Typ výstupu: