1. 6. 2020  19:22 Žaneta
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-OOP - Objektovo orientované programovanie (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-OOP
Názov predmetu:
Objektovo orientované programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester:
aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 4. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Programovanie 1 (B-PROG1) alebo úspešne absolvované Algoritmizácia a programovanie (B-ALPR) alebo úspešne absolvované Algoritmizácia a programovanie (B-ALPRI) alebo úspešne absolvované Algoritmizácia a programovanie (B-ALPRE) alebo úspešne absolvované Úvod do inžinierstva (B-UII) alebo úspešne absolvované Úvod do inžinierstva a bezpečnosť v elektrotechnike (B-UIBE)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú plánované dve písomné previerky, každá po 20 bodov. Nutnou podmienkou udelenia kreditov je získanie najmenej polovice maximálneho počtu bodov a splnenie individuálneho zadania. Na záverečnej skúške študent môže získať maximálne 60 bodov. Nutnou podmienkou absolvovania predmetu je získanie celkovo najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so základnými konceptmi objektovo orientovanej paradigmy. Používa sa jazyk Java.
 
Stručná osnova predmetu:
1) Previazanosť a súdržnosť.
2) Vytváranie a používanie objektov, používanie statických metód.
3) Základy jazyka java.
4) Vytváranie tried, zapuzdrenie.
5) Asociácie medzi triedami.
6) Balíky.
7) Rozhrania.
8) Vnorené typy.
9) Programovanie proti rozhraniu, udalosti.
10) Dedenie, abstraktné triedy.
11) Výnimky.
12) Generické typy.
13) Kolekcie a algoritmy (Collections Framework).
14) Enumeračné typy.
15) Vstupno výstupné prúdy.
16) Model-view-controller.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ECKEL, B. Myslíme v jazyku Java: Knihovna programátora. Praha : Grada, 2001. 431 s. ISBN 80-247-9010-6.
ECKEL, B. Thinking in Java. a: Prentice Hall, 2006. 1520 s. ISBN 0-13-187248-6.
PAGE-JONES, M. Základy objektově orientovaného návrhu v UML. Praha : Grada Publishing, 2001. 367 s. ISBN 80-247-0210-X.
ZAKHOUR, S. -- HOMMEL, S. -- ROYAL, J. -- RABINOVITCH, I. -- RISSER, T. -- HOEBER, M. Java 6: Výukový kurz. Brno : Computer Press, 2007. 534 s. ISBN 978-80-251-1575-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1145

A
BCD
E
FX
18,0 %
12,9 %
15,7 %
25,2 %
21,9 %6,3 %
Vyučujúci: Ing. Ondrej Gallo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Mažári (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Mladoniczky (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 25. 6. 2018
Schválil:
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 25. 06. 2018.

Typ výstupu: