19. 10. 2019  12:32 Kristián
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-MAT2E - Matematika 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-MAT2E
Názov predmetu: Matematika 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 2. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 2. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 2. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Matematika 1 (B-MAT1E)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dve semestrálne písomky (40 minútové) po 20 bodov, písomná skúška (120 minút) 60 bodov. Celkové hodnotenie je súčet bodov zo semestra a skúšky podľa platnej klasifikačnej stupnice.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si rozšíri znalosti o integrálny počet funkcií jednej reálnej premennej. Získa tiež vedomosti z diferenciálneho a integrálneho počtu funkcií viacerých reálnych premenných. Na konkrétnych matematických úlohách sa má študent naučiť používať techniky pokročilej matematickej analýzy, ako aj zvládnuť prístup k abstraktným matematickým úvahám. V tomto predmete sú poskytované aj ďalšie poznatky z nekonečných funkcionálnych radov.
 
Stručná osnova predmetu:
Určitý integrál funkcie jednej reálnej premennej. Postačujúca podmienka integrovateľnosti na intervale. Integrál ako funkcia hornej hranice. Hlavná veta integrálného počtu. Primitívna funkcia. Newtonov-Liebnizov vzorec. Neurčitý integrál a jeho základné vlastnosti. Metóda per partes. Substitučná metóda. Integrovanie racionálnych funkcií. Rozvoj funkcie do Fourierovho radu. Základné vlastnosti n-rozmerného Euklidovského priestoru a jeho podmnožín. Funkcia viacerých premenných (n=2,3), základné pojmy. Limita a spojitosť funkcií viacerých premenných. Diferencovateľnosť funkcie viacerých premenných, gradient, derivácia v smere, divergencia. Extrémy funkcií viacerých premenných. n-rozmerný (dvojný a trojný) integrál, definícia a výpočet pomocou Fubiniho vety. Transformácie integrálu (polárne, cylindrické, sférické a afinné súradnice).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARKO, Ľ. Matematická analýza online.  [online]. 2003. URL: http://aladin.elf.stuba.sk/~marko.
MORAVSKÝ, L. -- SATKO, L. -- ŠULKA, R. Matematická analýza (1). Bratislava : Alfa, 1986. 389 s.
MORAVSKÝ, L. -- MORAVČÍK, J. -- ŠULKA, R. Matematická analýza 2. Bratislava : Alfa, 1992. 552 s. ISBN 80-05-00934-8.

Odporúčaná:
Edwards, C.H., Penney, D.E.: Calculus and Analytic Geometry, (3rd edition), Prentice Hall International, New York 1990
Glyn, J.: Modern engineering mathematics, Addison Wesley, 2008

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 707

ABCDEFX
4,7 %4,2 %9,3 %20,4 %49,6 %11,8 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Michal Zákopčan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 4. 2018
Schválil: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 09. 04. 2018.

Typ výstupu: