16. 10. 2019  9:59 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-ZFI - Základy finančníctva (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ZFI
Názov predmetu: Základy finančníctva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
automobilová mechatronika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
elektronika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

ABCDEFX
24,0 %18,7 %22,7 %18,7 %15,9 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Michal Zákopčan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 4. 2018
Schválil: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 04. 2018.

Typ výstupu: