Sep 19, 2019   8:14 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Course syllabus B-FYZ - Physics (FEEIT - SS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-FYZ
Názov predmetu: Fyzika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika - bakalársky (povinný), 2. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 2. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 338

ABCDEFX
4,7 %5,0 %9,8 %17,8 %37,3 %25,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
RNDr. Juraj Chlpík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
RNDr. Soňa Kotorová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Patrik Novák, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Sedlačková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
RNDr. Mária Valková (cvičiaci) - slovenský jazyk
Mgr. Marek Vančo, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Tomáš Váry, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 04. 2018.

Type of output: