Sep 24, 2020   9:03 a.m. Ľuboš
Academic information system

Course syllabus B-BP2-JFI - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
B-BP2-JFI
Názov predmetu:
Bakalársky projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Bakalársky projekt 1 (B-BP1-JFI)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie priebežnej správy o riešení projektu a jej obhajoba pred vedúcim práce. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
• Návrh riešenia.
• Overenie riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

A
B
C
D
E
FX
59,5 %21,4 %
11,9 %
4,8 %
2,4 %
0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
21. 6. 2018
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 06. 2018.

Type of output: