Oct 26, 2020   3:40 a.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus B-BP2-TL - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BP2-TL
Názov predmetu:
Bakalársky projekt 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester:
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Bakalársky projekt 1 (B-BP1-TL)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie správy o riešení projektu a jej obhajoba pred vedúcim práce. Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Návrh riešenia.
2. Overenie riešenia.
3. Písomná prezentácia riešenia projektu.
4. Ústna prezentácia výsledkov projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
ISO 2145: 1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 690: 1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2. vyd. Bratislava. 1998.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka, doktorand v prezenčnej forme štúdia alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 202

A
B
C
DEFX
55,0 %
18,8 %
9,4 %
5,4 %
3,5 %
7,9 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2018
Schválil:
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Rozália Hudíková dňa 13. 09. 2018.

Type of output: