17. 8. 2019  20:22 Milica
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ML1_B - Matematická logika I (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: ML1_B
Názov predmetu: Matematická logika I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informačná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 2. semester
informačná bezpečnosť (konverzný) - bakalársky (povinný), 4. semester
informatika - bakalársky (povinný), 2. semester
informatika (konverzný) - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dve písomné previerky po 20 bodov, v skúškovom období písomná skúška za 60 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý zo súčtu dvoch písomných previerok v semestri získa menej ako 18 bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z matematickej logiky, ktoré sú potrebné pre úspešné štúdium informatiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Výroková logika - logické spojky, výrokové formuly, pravdivostné hodnoty. , tabuľková metóda určenia pravdivostnej hodnoty. Teória a model, odvodzovanie formúl, logický dôkaz a úplnosť. Boolova algebra a Boolove funkcie. Logické neuróny. Resolventa a automatické dokazovanie, sémantické tablá. Predikátová logika - jazyk a pravdivostné hodnotenie formúl, logický dôkaz, rezolventa a automatické dokazovanie, sylogizmy a prirodzená dedukcia. Neklasické logiky -- trojhodnotová Łukasiewiczova logika, fuzzy logika, Mamdaniho regulátor, modálna logika a temporálna logika
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. Matematická logika. STU v Bratislave FIIT, 2006. 399 s. ISBN 80-227-2449-1.
KVASNIČKA, V. Matematická logika FIIT.  [online]. 2012. URL: http://www2.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/Logika/index.html.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2181

ABCDEFX
10,8 %17,5 %23,7 %21,9 %17,9 %8,2 %
Vyučujúci: Ing. Martin Ambroz, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Katarína Hriňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Pavol Jánoš (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. RNDr. Martin Knor, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Adam Šeliga (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 4. 2018
Schválil: prof. RNDr. Martin Knor, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 13. 04. 2018.

Typ výstupu: