15. 9. 2019  17:56 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PIS_B - Princípy informačných systémov (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PIS_B
Názov predmetu: Princípy informačných systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informačná bezpečnosť - bakalársky (povinný), 6. semester
informatika - bakalársky (povinný), 6. semester
informatika (konverzný) - bakalársky (povinný), 8. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Bodové hodnotenie:

semestrálne zadanie - 1. časť 9 bodov
semestrálne zadanie - 2. časť 7 bodov
prezentácia zadania 2 body
úlohy na cvičeniach 4 body
krátke testy na prednáškach 6 bodov
zápočtový test 12 bodov

Podmienka získania zápočtu:
- aktívna účasť na cvičeniach
- odovzdanie obidvoch zadaní
- získanie aspoň 22 bodov počas semestra
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti z oblastí:

Základné princípy informačných systémov
Distribuovaná architektúra, Architektúra orientovaná na služby (SOA)
Webové služby
Cloud computing
Rozdelenie IS a charakteristika jednotlivých druhov IS - geografické informačné systémy, knižničné systémy...
 
Stručná osnova predmetu:
Pojem informačného systému.
Štandardy výmeny dát - úvod do jazyka XML.
Modelovanie a manažment biznis procesov, jazyk BPMN.
Architektúra orientovaná na služby.
WSDL webové služby, REST prístup, mikroslužby.
Cloud Computing.
Podrobnejší pohľad na niektoré typy IS, taxonómia informačných systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ERL, T. SOA Principles of Service Design. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2008. 573 s. ISBN 0-13-234482-1.
ERL, T. SOA Servisně orientovaná architektura: Kompletní průvodce. Brno : Computer Press, 2009. 671 s. ISBN 978-80-251-1886-3.
AVISON, D. -- FITZGERALD, G. Information Systems Development: Methodologies, techniques & tools. Londýn : McGraw-Hill, 2006. 645 s. ISBN 0-07-711417-5.
RAJPUT, W E. E-commerce systems architecture and Applications. Boston : Artech House, 2000. 422 s. ISBN 1-58053-085-0.

Odporúčaná:
Introduction to Information Systems: Supporting and Transforming Business, R. Kelly Rainer, Jr., Efraim Turban, Richard E. Potter, John Wiley & Sons, Inc. , August 2006
Kurbel, K.E.: The Making of Information Systems, Springer, 2008
Principles of Information Systems, Ralph. M. Stair, George W. Reynolds, Thomson, 2006

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1650

ABCDEFX
1,6 %7,0 %25,8 %35,9 %24,8 %4,9 %
Vyučujúci: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Blšták, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Lóderer (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Loebl (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Miriama Pomffyová (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Petra Vrablecová (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 5. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 05. 04. 2019.

Typ výstupu: