Jan 18, 2020   1:27 a.m. Bohdana
Academic information system

Course syllabus SPAASM_B - Systémové programovanie a asemblery (FIIT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SPAASM_B
Názov predmetu: Systémové programovanie a asemblery
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: informačná bezpečnosť - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
informačná bezpečnosť (konverzný) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
informatika - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
informatika (konverzný) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
internetové technológie - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
internetové technológie (konverzný) - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna priebežná písomná previerka za 20 bodov. Budú 4 domáce zadania po 10 bodov. Hodnotí sa podľa stupnice v študijnom poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z jazykov symbolických inštrukcií. Vie zapísať údaje a inštrukcie v strojovo reprezentovateľnom tvare. Získa vedomosti o príprave programu na vykonanie. Vie naprogramovať spolupracujúce procesy v jazyku symbolických inštrukcií. Získa vedomosti o správe údajov a súborov. Vie naprogramovať systémové služby a operácie. Dokáže riešiť úlohy s využitím systémových služieb. Vie naprogramovať vstup a výstup údajov.

 
Stručná osnova predmetu:
1. Reprezentácia údajov v počítači: čísla, texty, inštrukcie.
2. Jazyk symbolických inštrukcií: typy inštrukcií, spôsoby adresovania
3. Príprava programu na vykonanie: preklad, spájanie, ukladanie.
4. Príklad jazyka symbolických inštrukcií: ix86
5. Programovanie v jazyku symbolických inštrukcií
6. Procesy: vznik a zrušenie procesu, komunikácia a synchronizácia procesov
7. Prerušenia a ich ošetrovanie
8. Vlákna a procesy, programovanie vlákien
9. Systém súborov, práca so súbormi
10. programovanie vstupu a výstupu
11. Sieťová komunikácia
12. Služby operačného systému a ich programovanie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAGNE, G. -- SILBERSCHATZ, A. -- GALVIN, P B. Operating System Concepts. Hoboken: John Wiley, 2005. ISBN 0-471-69466-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 770

ABCDEFX
31,4 %27,8 %22,7 %5,6 %1,0 %11,5 %
Vyučujúci: Ing. Dušan Bernát, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ján Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 13. 04. 2018.

Type of output: