17. 10. 2019  17:09 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-BISPP - Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-BISPP
Názov predmetu: Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test s váhou 25% celkového hodnotenia. Semestrálny projekt počas semestra je s váhou 10% z celkového hodnotenia. Viaceré menšie zadania na cvičeniach majú váhu 40%. Účasť na záverečnom teste je možná po odovzdaní semestrálnej práce a získaní  aspoň 50% na priebežnom písomnom teste a aspoň 50% úspešnosť z cvičení. Záverečný test je rozsahu 25% celkového hodnotenia. Známky sú pridelené podľa platnej klasifikačnej stupnice FEI.
 
Výsledky vzdelávania:
Základné informácie z oblasti bezpečnosti informačných systémov a to najmä z pohľadu praxe. Výučba bude rozdelená do niekoľkých blokov, v ktorých sa bude postupne analyzovať problematika formálnej bezpečnosti (bezpečnostné normy, manažment bezpečnosti), sieťovej bezpečnosti (architektúry, komponenty, bezpečná komunikácia), systémovej a aplikačnej bezpečnosti (autentifikácia, autorizácia, dôveryhodné systémy, škodlivé kódy) a problematika súkromia (sledovanie na webe, emailu, ochrana súkromia). Súčasťou výučby budú reálne príklady z praxe, z pohľadu útočníkov aj bezpečnostných špecialistov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Systémová a aplikačná bezpečnosť
2. Sieťová bezpečnosť
3. Formálna bezpečnosť
4. Ochrana súkromia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BROWN, L. -- STALLINGS, W. Computer Security: Principles and Practice. USA: Pearson, 2012.
PFLEEGER, S L. -- PFLEEGER, C P. Security in Computing. USA: Prentice Hall, 2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 179

ABCDEFX
19,6 %12,8 %17,9 %27,9 %20,1 %1,7 %
Vyučujúci: Ing. Štefan Balogh, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2018
Schválil: doc. Ing. Michal Šrámka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2018.

Typ výstupu: