21. 9. 2019  6:40 Matúš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-RZZ - Reprezentácia a získavanie znalostí (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-RZZ
Názov predmetu: Reprezentácia a získavanie znalostí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je možné získať 50 bodov. Minimum pre prístup na skúšku je 25 bodov.
Na skúške je možné získať 50 bodov. Minimum pre absolvovanie skúšky je 25 bodov.
Výsledne hodnotenie:
A - najmenej 92 bodov
B - najmenej 83 bodov
C - najmenej 74 bodov
D - najmenej 65 bodov
E - najmenej 56 bodov
zo 100 bodov (semester plus skúška)
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie vedomostí z formálnej logiky o základy deskripčnej logiky - teoretickej bázy jazykov sématického webu. Študent je schopný navrhovať ontologické modely, používať dedukčené algoritmy a integrovať ich do softvérových systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Jazyk teórie množín
2. Jazyk formálnej logiky prvého rádu
3. Deskripčná logika
4. Sémantika DL a vzťah k TM, FOL
5. Interpretácia, normalizácia, emulácia
6. Úlohy a algoritmy logického uvažovania
7. Deskripčná logika a databázy znalostí
8. Ontologické jazyky, OWL , RDF
9. OWL v praxi - nástroje pre modelovanie
10. Nástroje pre sémantické dokazovanie a odvodzovanie
11. Metodika tvorby ontológii
12. Ontologické, entitno-relačné a objetovo-orientované modelovanie
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
van Harmelen, Lifschitz,Porter, Handbook of Knowledge Representation (Foundations of Artificial Intelligence), Elsevier (2008)

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 304

ABCDEFX
6,9 %13,8 %18,1 %25,3 %32,6 %3,3 %
Vyučujúci: Ing. Ivana Budinská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Igor Kossaczký, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2018
Schválil: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2018.

Typ výstupu: