16. 10. 2019  11:26 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-SKS - Šifrovanie v komunikačných sieťach (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-SKS
Názov predmetu: Šifrovanie v komunikačných sieťach
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Z celkového počtu 100 bodov môže študent získať 30 bodov za zadanie, 30 bodov za priebežnú písomku a 40 bodov za záverečnú skúškovú písomku.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať hlboké teoretické vedomosti z oblasti kryptologických prostriedkov využívaných na šifrovanie v počítačových sieťach. Budú prezentované moderné metódy, pomocou ktorých je možné zabrániť úniku informácií. Absolvent predmetu bude vedieť formulovať a riešiť neštandardné problémy v oblasti autentifikácie správ, časových odtlačkov, elektronických podpisov, vedieť aplikovať a využiť kryptografické primitívy v kryptografických schémach a protokoloch, bude poznať aj schémy zdielania tajomstva, schémy na bezpečnú skupinovú komunikáciu, generátory náhodných čísel a bude vedieť používať neštandardné prostriedky na overovanie integrity správ. Taktiež sa bude orientovať v štandardoch v danej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Teória konečných polí.
2. Náhodné generátory.
3. Odtlačkové funkcie, Merkle-Damgardova konštrukcia, ďalšie konštrukcie, dedikované odtlačkové funkcie.
4. Kryptologické primitívy, postupy na vytvorenie bezpečnosti komunikačných kanálov, komunikačných, prihlasovacích, autentizačných a podpi¬sových protokolov.
5. Analýza problémov ochrany informácií a syntéza poznatkov do použitia metódy, ktorá svojou bezpečnosťou zodpovedá potrebám.
6. Formulácia a riešenie problémov súvisiacich s aplikáciou poznatkov o bezpečnosti komunikačných sietí v súčasných podmienkach.
7. Mnohoúčastnícka bezpečná komunikácia.
8. Bezpečnosť konferencií.
9. Schémy na zdielanie tajomstva.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STINSON, D R. Cryptography: Theory and practice. Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, 2006. 593 s. ISBN 1-58488-508-4.
STALLINGS, W. Cryptography and network security: Principles and practices. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2006. 681 s. ISBN 0-13-187316-4.
ZOU, X. -- RAMAMURTHY, B. -- MAGLIVERAS, S. Secure Group Communications over Data Networks. New York : Springer Science+Business Media, Inc., 2008. 172 s. ISBN 0-387-22970-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 170

ABCDEFX
31,8 %18,8 %12,4 %11,8 %19,4 %5,8 %
Vyučujúci: Mgr. Tomáš Fabšič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2018
Schválil: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2018.

Typ výstupu: