21. 8. 2019  19:09 Jana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-CSST - Číslicové spracovanie signálov (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-CSST
Názov predmetu: Číslicové spracovanie signálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: multimediálne informačné a komunikačné technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
telekomunikácie - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom rozšírenie základných poznatkov z číslicového spracovania signálov. Tieto rozšírené poznatky sú už priamo využiteľné v špecifických oblastiach spracovania signálov v telekomunikáciách, ako sú napr. číslicové spracovanie reči a obrazu, prenos signálov, kompresia obrazu atď.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy DSP
DFT a jej význam pre DSP
Návrh filtrov KIO, metóda skusmo, frekvenčné vzorkovanie
Návrh filtrov KIO, Remezov algoritmus
Návrh filtrov NIO, priame a nepriame metódy
Stabilizácia LDKI sústav
2D DFT, 2D z-transformácia
2D filtrácia
Homomorfné spracovanie signálu a homomorfná filtrácia
Spojité a diskrétne ortogonálne transformácie
Adaptívne filtre
Rýchle algoritmy pre spracovanie signálov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RABINER, L R. -- GOLD, B. Theory and Application of Digital Signal Processing. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1975. 762 s. ISBN 0-13-914101-4.
OPPENHEIM, A V. -- SCHAFER, R W. Discrete-Time. Signal Processing. Englewood Cliffs : Prentice Hall International, 1989. 879 s. ISBN 0-13-216771-9.
OPPENHEIM, A V. -- WILLSKY, A S. -- NAWAB, S. Signals & systems. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1997. 957 s. ISBN 0-13-651175-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 242

ABCDEFX
14,0 %13,6 %26,4 %15,3 %28,5 %2,2 %
Vyučujúci: Ing. Boris Puterka (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 18. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 04. 2018.

Typ výstupu: