17. 2. 2020  22:03 Miloslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VYBSEM_B - Výberový seminár (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: VYBSEM_B
Názov predmetu: Výberový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
pripravenosť na konzultácie, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvinúť znalosti, schopnosti a zručnosti výnimočne talentovaných študentov individuálny prístupom v rámci riešených medzinárodných projektov, medzinárodných súťaží a iných významných aktivít pracoviska (napr. ACM Programming Collegiate Contest, Imagine Cup).
 
Stručná osnova predmetu:
Individuálne podľa riešenej úlohy.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 36

ABCDEFX
94,4 %2,8 %0 %2,8 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: