Oct 24, 2020   10:46 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Course syllabus VYBSEM_B - Výberový seminár (FIIT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
VYBSEM_B
Názov predmetu:
Výberový seminár
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
pripravenosť na konzultácie, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvinúť znalosti, schopnosti a zručnosti výnimočne talentovaných študentov individuálny prístupom v rámci riešených medzinárodných projektov, medzinárodných súťaží a iných významných aktivít pracoviska (napr. ACM Programming Collegiate Contest, Imagine Cup).
 
Stručná osnova predmetu:
Individuálne podľa riešenej úlohy.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

A
B
C
D
E
FX
96,5 %
1,8 %
0 %1,7 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
19. 4. 2018
Schválil:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 19. 04. 2018.

Type of output: