19. 9. 2019  23:28 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VOS3_B - Výskumne orientovaný seminár III (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: VOS3_B
Názov predmetu: Výskumne orientovaný seminár III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- samostatná práca pod vedením supervisora
 
Výsledky vzdelávania:
Výskumná orientácia v bakalárskom štúdiu predstavuje špeciálnu výberovú možnosť pre takých študentov, ktorí sú šikovní, pracovití, hlbšie sa zaujímajú o otvorené problémy študovaného odboru a najmä majú záujem sa s niektorými výskumnými problémami aj tvorivo popasovať. Cieľom je vytvoriť priestor so študentami pracovať tak, ako by sme si predstavovali, t.j. viac individuálne, s vyššou mierou voliteľnosti a vôbec možnosti študenta prispôsobiť si obsah štúdia svojim predstavám.

Takúto možnosť dostane každý rok špeciálne vytvorená skupinu zhruba 5-10% študentov príslušnej kohorty (množiny študentov, ktorí nastúpili na štúdium v jednom akademickom roku).
 
Stručná osnova predmetu:
- analýza, návrh a experimentovanie vo vybranej oblasti

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/vos-slov/vos-main.html
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 16

ABCDEFX
81,3 %18,7 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: