26. 5. 2019  7:17 Dušan
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu PAP_B - Projektovanie aplikácií počítačov (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: PAP_B
Názov predmetu: Projektovanie aplikácií počítačov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Cvičenia:

Hodnotenie cvičení: - úroveň vypracovania a obhajoba projektu - max. - 40 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Získať znalosti o tvorbe projektovej dokumentácie so zameraním na manažment kvality podľa noriem ISO, o projektovaní rôznych aplikácií výpočtovej techniky, najmä počítačových sietí vrátane riadenia technologických procesov a zariadení o prepojovaní počítača s reálnym prostredím vrátane sieťového. Pochopiť princípy navrhovania topológie infraštruktúry lokálnych sietí až po úroveň aktívnych prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné princípy, úlohy snímania, prevodu a prenosu údajov.
• Riadiace počítačové systémy , základné pojmy, úlohy a stupne nasadenia, architektúra a spoľahlivosť riadiacich počítačových systémov.
• Merací kanál, snímače a prevodníky signálov, inteligentné meracie členy. Akčné členy, iskrová bezpečnosť, prepäťové ochrany. Analógový podsystém.
• Vybrané štandardy zberníc a komunikácií .
• Architektúra a topológia fyzickej vrstvy počítačovej siete. Základné charakteristiky a normy. Realizácia fyzickej vrstvy počítačovej siete.
• Tvorba projektovej dokumentácie, predpisy a normy STN.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.
HALSALL, F. Data communications, computer networks and open systems. Harlow : Addison-Wesley Publishing Company, 1996. 907 s. ISBN 0-201-42293-X.
KÁLLAY, F. -- PENIAK, P. Počítačové siete a ich aplikácie. Praha : Grada Publishing, 1999. 311 s. ISBN 80-7169-816-4.

Odporúčaná:
Perlman R.: Interconnections Bridges and Routers. Addison-Wesley, 1992.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 864

ABCDEFX
25,3 %47,3 %22,0 %3,4 %0,8 %1,2 %
Vyučujúci: Ing. Rastislav Bencel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: