27. 5. 2019  5:01 Iveta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SP_UPAI - Štátnicový predmet (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SP_UPAI
Názov predmetu: Štátnicový predmet
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: internetové technológie - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 9. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 09. 05. 2019.

Typ výstupu: