16. 10. 2019  13:46 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DP3_IT - Diplomová práca (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DP3_IT
Názov predmetu: Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca6 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 20
 
Odporúčaný semester/trimester: internetové technológie - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- pripravenosť na konzultácie s vedúcim projektu, priebežné výsledky
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a tvorbe modelov a metód vrátanie ich overenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Podrobný návrh riešenia.
- Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
- Overenie riešenia.
- Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava: STU Bratislava, 2000.

Odporúčaná:
Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s.
ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 690:1987: Documentation - Bibliogrphic references. Content, form and structure.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
Vyučujucími v tomto predmete sú všetci vedúci diplomových prác. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

ABCDEFX
25,6 %17,9 %20,5 %12,8 %12,8 %10,4 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 12. 2018
Schválil: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 12. 12. 2018.

Typ výstupu: