14. 10. 2019  16:24 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu TP2_I - Tímový projekt II (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: TP2_I
Názov predmetu: Tímový projekt II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: inteligentné softvérové systémy - inžiniersky (povinný), 2. semester
inteligentné softvérové systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 4. semester
internetové technológie - inžiniersky (povinný), 2. semester
internetové technológie (konverzný) - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
návrh a prototyp, výsledný produkt
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Vedieť pracovať v tíme, preukázať schopnosti dorozumieť sa, rozdeliť si úlohy, vytvoriť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných. Preukázaním týchto schopností je vytvorenie integrovaného produktu -- výsledku riešenia projektu, ktorý spĺňa požiadavky zadania.
 
Stručná osnova predmetu:
- zhodnotenie výsledkov ZS, doplnenie a dopracovanie zistených nedostatkov, plán na LS a rozdelenie úloh
- zakomponovanie zmien do dokumentácie ZS, podrobný návrh, plán integrácie, plán overenia výsledku
- implementácia, integrácia a overovanie
- integrácia, overovanie, dokumentovanie produktu
- odovzdanie produktu a dokumentácie k produktu (potrebnej pre používanie produktu)
- prevádzka, externé testovanie, údržba, kompletizácia dokumentácie
- odovzdanie celkového výsledku projektu (produkt so zmenami v rámci údržby, dokumentácia plus dokumentácia k riadeniu)

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-slov/index.html
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
DAWSON, C W. The essence of computing projects a student´s guide. Harlow : Prentice Hall, 2000. 176 s. ISBN 0-13-021972-X.
HUMPHREY, W S. Managing technical poeple: Inovation, teamwork, and the software process. Reading : Addison-Wesley, 1997. 326 s. ISBN 0-201-54597-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 661

ABCDEFX
43,3 %26,9 %18,9 %5,7 %2,7 %2,5 %
Vyučujúci: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Blšták, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Kamil Burda (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Gašpar (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Jelemenská, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kapec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Kapustík (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Vladimír Kunštár (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Lang, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Lóderer (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Pištek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Karol Rástočný, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Srba, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Tamajka (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Vincúr (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2018
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 10. 05. 2018.

Typ výstupu: