27. 6. 2019  6:04 Ladislav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu OOANS_I - Objektovo orientovaná analýza a návrh softvéru (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: OOANS_I
Názov predmetu: Objektovo orientovaná analýza a návrh softvéru
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - minimálne 56% počas semestra zo 40 bodov:
- odovzdanie a obhajoba praktického projektu,
- aktivita na cvičeniach,
- priebežný test.

Skúška:
- minimálne 56% zo 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie hlbších vedomostí z oblasti objektovo orientovanej analýzy a návrhu rozsiahlych systémov, prezentovaných ako nový, prirodzený spôsob tvorby, s poukázaním na jeho výhody oproti klasickému procedurálnemu programovaniu vo všetkých etapách tvorby softvérového systému. Budú sa podrobne analyzovať diagramové techniky UML a OO metodológie softvérového inžinierstva (OMT2 a Unified Process), návrhové a implementačné vzory, Agile Modeling a Extreme Programming, Prefactoring a Refactoring, aspektovo-orientovaný prístup, mapovanie objektových prvkov do C++/Java a DDL SQL, stereotypy, jazyk OCL. Študent bude schopný využiť UML a objektovo-orientovanú analýzu a návrh softvérových systémov pre vývoj novej aplikácie. Dokáže využívať návrhové vzory a refaktoring pre optimalizáciu a tvorbu efektívnych softvérových štruktúr.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Objektovo-orientovaná analýza a návrh rozsiahlych systémov, Unified Process
2. Agile Modeling a Extreme Programming
3. UML, mapovanie objektových prvkov do C++/Java a DDL SQL, stereotypy, jazyk OCL
4. Prefactoring a Refactoring
5. Sémantické modely
6. Návrhové vzory
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ARLOW, J. -- NEUSTADT, I. UML 2 and the Unified Process: Practical Object-Oriented Analysis and Design. New Jersey : Addison-Wesley, 2006. 592 s. ISBN 0-321-32127-8.
KERIEVSKY, J. Refactoring to Patterns. Boston: Addison Wesley, 2008.
GAMMA, E. -- HELM, R. -- JOHNSON, R. -- VLISSIDES, J. Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software. Boston : Addison Wesley, 1994. 395 s. ISBN 0-201-63361-2.
FOWLER, M. Refactoring. Improving the Design of Existing Code. Boston: Wesley Longmann, 2000.

Odporúčaná:
Pugh K.:Prefactoring, O'Reilly, 2005

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 832

ABCDEFX
13,9 %29,8 %30,0 %16,7 %4,4 %5,2 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Doubravský (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Dominika Hošková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2018
Schválil: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 10. 05. 2018.

Typ výstupu: