20. 8. 2019  20:11 Anabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421T1_4I - Termodynamika pre pokročilých (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421T1_4I
Názov predmetu: Termodynamika pre pokročilých
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
získanie 50% bodov na písomných previerkach
 
Výsledky vzdelávania:
Prehĺbiť a doplniť poznatky z termodynamiky získané v základnom kurze Fyzikálnej chémie pre potreby inžinierskej praxe.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručný súhrn látky zo základného kurzu - I. a II. zákon termodynamiky, entropia, termodynamické potenciály, Maxwellove rovnice, III. zákon termodynamiky. Vlastnosti reálnych sústav - stavové rovnice, U, H, S a tepelné kapacity plynov ako funkcie teploty a tlaku, vlastnosti a stavové rovnice kvapalín, acentrický faktor. Fázové rovnováhy - fázové prechody I. a II. druhu, Clapeyronova a Clausius-Clapeyronova rovnica, Ehrenfestove rovnice. Termodynamika reálnych roztokov - Lewis-Randallovo pravidlo, zmiešavacie a dodatkové veličiny, Raoultov a Henryho zákon pre reálne sústavy, Konovalove zákony, Margulesove rovnice, rovnováha kvapalina-para pri vysokých tlakoch. Chemické rovnováhy - reakcie v homogénnej plynnej a kvapalnej fáze, heterogénne reakcie, entalpické bilancie a chemická rovnováha, simultánne rovnováhy. Termodynamika elektrolytov - koligatívne vlastnosti roztokov elektrolytov, soľný efekt, rovnováhy v roztokoch iónov. Termodynamika zakrivených plôch a malých sústav.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

ABCDEFX
27,1 %17,1 %24,3 %15,7 %15,8 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 11. 6. 2018
Schválil: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 11. 06. 2018.

Typ výstupu: