15. 10. 2019  23:53 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422R0_4B - Riadenie procesov (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422R0_4B
Názov predmetu: Riadenie procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy spolu za 35 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 20 bodov. Ústna skúška je hodnotená 15 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 8 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledove: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov modelovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie. Vie tvoriť jednoduché statické a dynamické modely zásobníkov kvapalín, výmenníkov tepla a chemických reaktorov. Vie vytvoriť vstupno-výstupné modely procesov v tvare prenosových funkcií a spoznávať dynamické vlastnosti riadených procesov pomocou prenosových funkcií. Ovláda postup získania modelu riadeného procesu v tvare prenosu experimentálno-štatistickou metódou. Pozná princípy činnosti dvojpolohových regulátorov a PID regulátorov. Vie navrhnuúť štruktúru a ladiť parametre PID regulátorov. Má vedomosti o základných princípoch merania technologických veličín. Pozná základné princípy riadenia technologických procesov. Rozumie technologickým schémam s obvodmi merania a regulácie.
 
Stručná osnova predmetu:
Laplaceova transformácia
Prenos a určenie prenosov zložitých systémov
Prechodová charakteristika
Impulzová charakteristika
Póly a nuly
Modelovanie zásobnikov
Modelovanie výmenníkov
Modelovanie chemického reaktora
Dvojpolohový regulator
PID regulator
Uzavretý regulačný obvod
Stabilita
Úloha sledovania a úloha regulácie
Kvalita riadenia
Analytické metódy syntézy regulátorov
Experimentálne metódy syntézy regulátorov
Meranie procesných veličín
Označovanie obvodov merania a regulácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAKOŠOVÁ, M. -- FIKAR, M. Riadenie procesov. 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
BAKOŠOVÁ, M. -- FIKAR, M. -- ČIRKA, Ľ. Základy automatizácie: Laboratórne cvičenia zo základov automatizácie. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003. 153 s. ISBN 80-227-1831-9.
RAY, W. -- OGUNAIKE, B. Process Dynamics, Modeling and Control. New York: Oxford University Press, 1994.
MIKLEŠ, J. -- FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve a pre 3. rok štúdia v ostatných bakalárskych študijných programoch.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 868

ABCDEFX
26,7 %20,7 %20,5 %17,3 %10,7 %4,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 06. 2018.

Typ výstupu: